Sökning: "språkutveckling."

Visar resultat 1 - 5 av 2775 uppsatser innehållade ordet språkutveckling..

 1. 1. Språkutveckling och inkludering inom de samhällsorienterade ämnena

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Julia Jansson; Samuel Folkesson; [2023]
  Nyckelord :inclusion; language development; social science; subject concept; inkludering; so-ämnet; språkutveckling; ämnesbegrepp;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the relationship between two concepts, language development/language acquisition and inclusion. We examined a number of different articles and different studies made by different scientists, with the purpose of examining whether or not the two concepts in fact actually had a scientific relationship. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande Arbetssätt I SO- Undervisningen : En kvalitativ studie om F-3 lärares perspektiv på ett språkutvecklande arbetssätt i SO- undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Göz; Celine Ercan; [2023]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; SO- undervisning; F-3 lärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur F-3 lärare arbetar språkutvecklande i SO- undervisningen. Vi har valt att använda en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Intervjuerna har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elever : Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga elever i årskurs 2–3 i ett mångkulturellt klassrum i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nancy Demir; Daniella Akkaya; [2023]
  Nyckelord :mångkulturell; modersmål; språkutveckling; strategier; svenskundervisning; motivation; utmaning; ordförråd; bildstöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar för att stimulera språkutveckling i ämnet svenska för flerspråkiga elever i åk 2–3 i en mångkulturell skola. Studien har utförts med stöd av åtta årskurs 2–3 lärare genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Här pratar vi svenska! : Ett specialpedagogiskt perspektiv på språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melahat Saran; Anette Andersson; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; compulsory school; language development; Flerspråkighet; grundskola; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Examensarbetet förväntas bidra med en bättre förståelse och en ökad kunskap om hur det språkutvecklande arbetet för flerspråkiga elever i grundskolan ser ut och vilka framgångsfaktorer det finns för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga elever. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv synliggöra internationell och nationell forskning och få en bredare kunskap kring hur det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga elever i grundskolan kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete med begreppsförståelse i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Clarinsson; Sandra Christensen; [2023]
  Nyckelord :Matematisk begreppsförståelse; matematisk språkutveckling; mediering; scaffolding; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemet som vi har sett ute i matematikklassrummen är att eleverna har svårigheter med att använda och uttrycka sig korrekt med de matematiska orden och begreppen. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar språk­utvecklande med matematiska ord och begrepp i undervisningen för att utveckla elevers mate­matiska begreppsförståelse. LÄS MER