Sökning: "språkvarietet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet språkvarietet.

 1. 1. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 2. 2. Den magiska grammatiken – ”Kan man grammatiken så kan man språket”: En studie av SFI-studenters språk- och grammatiksyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Estephan Sezer; [2015]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; elevperspektiv; grammatiksyn; grammatikundervisning; metalingvistiks kunskap; SFI; språkattityder; språksyn; systemisk funktionell grammatik; transfer;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är en studie av några SFI-studenters språk- och grammatiksyn i relation till undervisning. Detta arbete föranleds av en studie (Carlson 2003) kring kunskapssynen inom SFI (svenska för invandrare). LÄS MER

 3. 3. Ungdomars skriftspråk : En studie av talspråkliga inslag och ungdomsspråk i elevproducerade texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Fredrik Fjellström; [2012]
  Nyckelord :Skriftspråk; ungdomsspråk; kronolekt; språkvarietet;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på ungdomars skriftspråk. En stor del av det ungdomar skriver idag sker genom nätbaserad kommunikation, exempelvis via chatt och sms. Denna typ av skriftspråk innehåller många inslag av ungdomsspråk och andra talspråkliga drag. LÄS MER

 4. 4. Det är chill, typ : En studie om elevers uppfattning om fenomenet ungdomsspråk och andra språkliga varieteter i skolan och på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Sarah Mellström; [2010]
  Nyckelord :Didaktik; Språkvarietet; Genrer; Ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med min studie var att undersöka elevers uppfattning om fenomenet ungdomsspråk och andra språkliga varieteter i skolan och på fritiden. Språket har en betydande roll ur ett didaktiskt perspektiv och för att planera och genomföra en lektion krävs att läraren är medveten om elevernas språkbruk. LÄS MER