Sökning: "språkvarieteter"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet språkvarieteter.

 1. 1. Språkanvändning i språkinlärning : En studie om hur kinesiska förstaspråktalare använder befintliga språkliga resurser i expandering av sina språkrepertoarer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Zhiyin Zhang; [2017]
  Nyckelord :Språkrepertoarer; språkanvändning; språkideologier; språkinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien studerar kinesiska förstaspråktalares beskrivning och självbedömning av sina språkrepertoarer, med fokus på hur deras språkanvändning och omgärdande språkideologier inverkar på deras inlärning av svenska. Informanterna som deltog i studien har lärt sig engelska efter deras första språk och de behärskar dessutom andra språkvarieteter i olika utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Igår läraren svärde högt i klassen : en studie av malmöelevers attityd till multikulturellt ungdomsspråk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lotfi Heuman; [2014]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkvarieteter; multikulturellt ungdomsspråk; ordföljd; verbböjning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Léxico de origem africana em português e espanhol : Registros lexicográficos de quilombo no Brasil e na região do Prata

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Ylva Tillquist; [2013]
  Nyckelord :Sociolinguistics; linguistic contact; Brazilian Portuguese; Latin-American Spanish; lexicon; ideology; Sociolinguística; contato linguístico; português brasileiro; espanhol americano; léxicografia; Sociolingvistik; språkkontakt; Brasiliansk Portuguisiska; Latinamerikansk Spanska; Vokabulär;

  Sammanfattning : Esse trabalho analisa a palavra quilombo, de origem africana, integrada em duas variedades lingusticas latino-americanas: o portugus brasileiro e o espanhol do Prata. No Brasil o termo quilombo significa ?comunidade de escravos fugidos? e no Prata ?prostbulo?. LÄS MER

 4. 4. Lexikalt semantiska förändringar hos adjektiv i den skånska dialekten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Anneli Nilsson; [2000]
  Nyckelord :Svenska språket dialekter Skåne; Grammatik; semantik; Skånska; Betydelseförändringar; Adjektiv; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Dialectology; Dialektforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Som i många andra dialekter och språkvarieteter har det vokabulär som är specifikt skånskt förändrats under årens lopp och det befaras att dialekten kommer att förändras för att bli mer lik rikssvenska. I föreliggande uppsats studeras betydelseutveckling hos adjektiv i den skånska dialekten. LÄS MER