Sökning: "språkverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet språkverktyg.

 1. 1. ”Första gången man får gensvar, första tecknet tillbaka, jag bara ryser när jag tänker på det” : TAKK och GAKK som språkstimulerande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Svensson; [2019]
  Nyckelord :TAKK; GAKK; preschool; language development; language tools; documentation; TAKK; GAKK; förskola; språkutveckling; språkverktyg; dokumentation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with an argumentative and alternative communication (ACC) and the importance of language tools for children’s language development. The study also aims to illuminate how the work with ACC is visible in the preschools physical activities and in the documentations as well as the importance it brings. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga förskolebarns kommunikation i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Toftling; Maria Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Språk; kommunikation; pedagoger; fri lek; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kunna bidra med kunskap om kommunikation mellan barn på en flerspråkig förskola och pedagogernas stöd i deras språkutveckling. Fokus ligger på barnens kommunikation i deras fria lek. Studien grundas i observationer där fältanteckningar gjordes vid sex olika tillfällen. LÄS MER

 3. 3. Functional Shading Language : Kompilering av funktionsvärden, typinferens och automatisk generalisering till HLSL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ludvig Christensson; [2018]
  Nyckelord :Shaders; shaderspråk; funktionell programmering; HLSL; datorgrafik;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver design, utveckling och testning av det funktionella shaderspråket FSL i syftet att avgöra om funktionell paradigm gör shaderspråk enklare att förstå och använda än den existerande imperativa paradigmen. Implementationen presenterar tekniker för att kompilera de funktionella språkkonstruktionerna typinferens, funktionsvärden och automatisk generalisering till HLSL. LÄS MER

 4. 4. Språkets betydelse i de naturvetenskapliga ämnena : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar om naturvetenskapliga begrepp i årskurserna 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jane Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar om;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer med lärare få kunskap om hur de beskriver att de bedriver undervisning som stärker elevers ämnesspråk inom de naturvetenskapliga ämnena, med fokus på årskurserna 1-6. För att uppnå syftet användes två frågeställningar: Hur beskriver lärare att de gått tillväga när de presenterar nya begrepp och fenomen i NO-undervisningen? och Vilka redskap beskriver lärare att de använder för att stötta eleverna i att tillägna sig det naturvetenskapliga språket? För att besvara frågeställningarna har åtta lärare intervjuats i studien. LÄS MER

 5. 5. Åtta förskollärares syn på modersmålsstöd i Malmö stad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Karupovic; Catherine McCreadie; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; modersmål; modersmålsstöd; språkverktyg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar och möjligheter det finns med den tidigare samt den aktuella formen för modersmålsstöd i Malmö stad, sett utifrån några förskollärares perspektiv. Vår teoretiska utgångspunkt ligger i den sociokulturella teorin där bland annat barns språkinlärning, främst i samspel med andra, berörs. LÄS MER