Sökning: "språk"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 1. Livet som andraspråkstalare i Sverige : Hur finländare upplever användning av det svenska språket i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Emma Leinonen; [2019]
  Nyckelord :foreign language anxiety; Svenska som andraspråk; finlandssvenska; svenskundervisning; andraspråkstalare; investering; legitimt språk;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur relativt nyanlända finländare har upplevt användning av svenska i Sverige och hur deras identitet som andraspråkstalare har blivit påverkad av omgivningen. När det gäller finländare som andraspråkstalare är de i en speciell position när det gäller svenskinlärning, eftersom svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland. LÄS MER

 2. 2. Ett språk för alla : Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elida Berglin; Viktoria Nygren; [2019]
  Nyckelord :Musik; språkutveckling; fenomenografi; intervju; enkät; läroplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftade till att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Då vårat syfte med studien var att undersöka uppfattningar bestämde vi oss för att använda det fenomenografiska perspektivet som utgår från människors erfarenheter och uppfattningar. LÄS MER

 3. 3. "Det viktigaste är inte att det är perfekt, utan det är att man pratar" : En intervjustudie om lärares syn på muntlig engelskundervisning på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Wibring; Anders Sagström; [2019]
  Nyckelord :engelska; grundskola; muntlig kommunikation;

  Sammanfattning : Ett av huvudsyftena med engelskundervisningen är att elever ska utveckla en tilltro till sin egen kommunikativa förmåga. Många elever upplever dock en osäkerhet och otrygghet inför att prata på ett främmande språk, vilket försvårar utvecklingen av den muntliga förmågan i det nya språket. LÄS MER

 4. 4. "Alla barn gynnas av TAKK" : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniela Jakobsson; Elin Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :TAKK; AKK; specialpedagogik; förskola; barn; kommunikation; språk; gester; tecken; teckenstöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. LÄS MER

 5. 5. ”Jag lärde mig att läsa när jag tittade på Fem myror är fler än fyra elefanter” : En undersökning om lärares användning av film i F-klass för att främja läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Gunnmo; [2019]
  Nyckelord :Film; läs- och skrivutveckling; F-klass; multimodal text; semiotiska resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskoleklassen ligger stort fokus på ett lustfyllt lärande där lek och skapande ges stort utrymme. Att kunna utveckla barns språk och förmåga till kommunikation genom att arbeta med och tolka olika typer av texter som kombinerar ord, bild och ljud är centralt i en förskoleklass. LÄS MER