Sökning: "språk"

Visar resultat 21 - 25 av 127 uppsatser innehållade ordet språk.

 1. 21. The promotion of Swedish L2 students’ oral proficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2019]
  Nyckelord :Oral proficiency; L2 acquisition and learning; Swedish learners; speaking; interacting; English; Upper secondary school; oral proficiency teaching; Muntligfärdighet; andra språks förvärv och lärande; Svenska elever; tala; interagera; engelska; gymnasieskolan; muntlig färdighets utlärning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how Swedish teachers of English encourage the development of students’ oral proficiency in the English language. By interviewing six Swedish teachers of English at upper secondary school, the study addresses which methods are mostly used by the teachers in order to encourage the improvement of students’ oral proficiency. LÄS MER

 2. 22. Undervisning i flyktingkrisens svallvågor : - En kvalitativ studie om lärares hantering av Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonatan Persson; [2018]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; skola; lärare; normkritiskt förhållningssätt; ‘vi’ och ‘de Andra’; representation; Kumashiro; Stuart Hall; postkolonialism;

  Sammanfattning : I studien undersöks och analyseras hur lärare hanterar Sveriges kulturella mångfald i sin undervisning. Studiens empiriska material har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförda med fem respondenter, samtliga praktiserande lärare i skolor med ett mångkulturellt elevunderlag. LÄS MER

 3. 23. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 4. 24. På tröskeln mellan inne och ute : En kvalitativ intervjustudie om tillkomna svenska kvinnors etableringsmöjligheter och föreställningar om svenskhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Mikaela Lannergren; Vanessa Amy Skoog; [2018]
  Nyckelord :Swedishness; Immigrant; Integration; Social constructions; Establishment; Second language learning; Svenskhet; Invandrare; Integration; Socialkonstruktionism; Etablering; Andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalys genomförd utifrån en socialkonstruktionistisk ståndpunkt. Studien syftar till att granska etableringsmöjligheter i relation till svenskhet med fokus på det svenska språket. Metod för insamlad empiri har genomförts via sex semistrukturerade intervjuer med kvinnor vilka levt i Sverige mellan 3–10 år. LÄS MER

 5. 25. Är du omtänksam eller tävlingslysten? : Betydelsen av kommunalt och agentiskt språk i rekryteringsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :könssegregerad arbetsmarknad; könsstereotyp; könsstereotypiskt språk; agentisk; kommunal; self-efficacy; STEM; HEED;

  Sammanfattning : Sveriges har en könssegregerade arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher. Enligt tidigare studier innehåller jobbannonser flera agentiska (manliga) adjektiv och färre kommunala (kvinnliga) vilket påverkar kvinnors uppfattning av organisationer negativt och delvis bidrar till att kvinnor fortsätter söka sig till kvinnodominerade yrken. LÄS MER