Sökning: "språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet språkinlärning.

 1. 1. Lärares uppfattning om högstadieelevers möte med och användning av engelska utanför klassrumsundervisningen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Yamini Someshwar; [2022]
  Nyckelord :engelska; högstadiet; språkinlärning; engelska i samhället; påverkan av engelska;

  Sammanfattning : Följande studie presenterar en kvalitativ analys som genomförts som en del av lärarprogrammet VAL vid Linköpings universitet. Studien bidrar till ökad kunskap om lärarens uppfattningar av hur elever möter engelska utanför klassrumsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. ”Sitter det i kroppen, så sitter det i huvudet” : En kvalitativ studie om hur fem lärare beskriver att de arbetar med rörelseintegrerad engelskundervisning i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fredriksson Elin; [2022]
  Nyckelord :embodied learning; embodied cognition; the English subject; movement-based methods; grades 4-6; förkroppsligat lärande; förkroppsligad kognition; engelskämnet; rörelseintegrerade arbetssätt; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Skolan ska eftersträva att alla elever erfar daglig fysisk aktivitet under hela skoldagen, vilket ställer krav på samtliga lärare inom skolans verksamhet. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om vilka olika arbetssätt och uppfattningar lärare har om rörelseintegrerad undervisning i engelskämnet, samt vilka resultat de uppfattar sig uppnå med metoden. LÄS MER

 3. 3. Testbaserat lärande

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nelson Guedes; [2021]
  Nyckelord :Testbaserat Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka huruvida kontinuerlig testning kan stärka elevens inlärningsprocess samt ge värdefull information till läraren kring hur undervisningen skall utformas och utvecklas. Studier har visat att minnesspåren i hjärnan kan stärkas genom upprepad testning och denna metod har visat sig framgångsrik vid till exempel språkinlärning. LÄS MER

 4. 4. Sva-lärares upplevelser av fjärrundervisning : En kvalitativ studie av sva-lärares olika pedagogiska tillvägagångssätt i fråga om interaktion och språkinlärning med anledning av pandemin.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Tina Viinikka; Kim Badion; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utbrottet av covid-19 fick världen att ställa om sig till ett socialt distanserat liv. Detta resulterade i att den fysiska klassrumsmiljön i vissa skolor övergick till att bedriva studier på distans som i dag benämns som fjärrundervisning. LÄS MER

 5. 5. “Jag förstår inte, kan du förklara lite tiiidligare?” : En kvantitativ studie om hur andraspråkstalares uttal av den främre rundade vokalen /y/ påverkas av samtalspartnerns fonetiska anpassningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkstalare; vokal; uttal; formantvärden; fonetik; barnriktat; vuxenriktat; samtalspåverkan; läpprundning; typologisk markering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera om språkliga anpassningar i en samtalspartners utflöde kan påverka andraspråkstalares vokaluttal. Detta gjordes genom en kvantitativ studie där vuxna andraspråkstalare intervjuades två gånger, en gång av en samtalspartner som talade med ett barnriktat språk och en gång med ett vuxenriktat. LÄS MER