Sökning: "sprututbytesprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet sprututbytesprogram.

 1. 1. Patienters upplevelse av skadereduktion vid sprututbytet : Mer än bara ett sprututbytesprogram

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Johannes Haddad; Ella Lilliengren; [2021]
  Nyckelord :intravenous drug addiction; lifestyle; needle-exchange program; patients; risk-taking behavior; intravenöst drogberoende; livsstil; patienter; riskbeteende; sprututbytesprogrammet; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarigt drogbruk leder till negativa fysiologiska och psykologiska konsekvenser. Samsjuklighet, stigmatisering och abstinens är några anledningar till att patientgruppen fortsätter sitt drogbruk. Droginjicering är en av orsakerna till att blodsmittor sprids i samhället. LÄS MER

 2. 2. Vem upplevs personen vara bakom sprutan? : En kvalitativ studie om professionellas attityder och förståelser kring injektionsmissbrukare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Wendela Nordlund; Magnus Sidestål; [2018]
  Nyckelord :Injektionsmissbruk; avvikelse; sprututbytesprogram; socialtjänst;

  Sammanfattning : Injektionsmissbrukare kan ses som en avvikande grupp från samhället. Målgruppen besitter en problematik som inte bara är svår att leva med, utan även att ta sig ur. Målgruppen väg ur den typen av livssituation omfattas många gånger inte bara av en aktör, utan av flera aktörers ansvarsområde. LÄS MER

 3. 3. Sprututbytet : Kan sprututbytesprogram vara en ingång till vården för intravenösa drogmissbrukare och vad är sjuksköterskornas upplevelser kring att arbeta på sprututbytesprogrammet? En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Agnes Nelje; Johanna Tauberman; [2017]
  Nyckelord :Drogmissbruk; Intravenöst; Sjuksköterska; Sprututbytesprogram; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund Intravenöst drogmissbruk har ökat under de senaste årtiondena. Mellan 2008–2011 uppskattades cirka 8000 intravenösa drogmissbrukare i Sverige. Ett komplement till beroendesjukvården är sprututbytesprogram (SUP), vilket i Sverige etablerades i Lund 1986. LÄS MER

 4. 4. Uppfattning om egenvård och behov av vård hos personer som injicerar droger : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Nordin; Ida Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :People who inject drugs PWID ; needle exchange programs; self-care; patient perspective; nursing care; Personer som injicerar droger PWID ; sprututbytesprogram; egenvård; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. Ohälsa som uppkommer kopplat till injicering av droger orsakar lidande hos individen samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och attityder till skadeprevention inom missbruksvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Bengtsson; Malin Berge; [2016-01-12]
  Nyckelord :Skadeprevention; Sprututbytesprogram; Säkra injektionslokaler; Sjuksköterskor; Attityder; Upplevelser; Individer som injicerar narkotika; KAP-modellen; Empowerment; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet med skadeprevention inom missbruksvården är ett omdiskuterat ämne som både har många förespråkare och kritiker. Då HIV och hepatit C idag är ett globalt problem tvingas många länder ta ställning till hur dessa smittor ska reduceras. LÄS MER