Sökning: "squatting illegal bosättning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden squatting illegal bosättning.

  1. 1. Squatting i Alexandra : Om illegal bosättning i Sydafrika och hur landets bostadspolitik påverkats av Habitat II

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Avdelning Naturvetenskap

    Författare :Karin Johansson; [2000]
    Nyckelord :squatting illegal bosättning; Sydafrika; Habitat II; bostadspolitik; lokala organisationer;

    Sammanfattning : Squatting innebär att människor illegalt bosätter sig på mark eller ockuperar tomma hus för att ha någonstans att bo. I samband med att världens storstäder växer, växer även squattingområden. För att förbättra situationen för bland annat squatters, hölls 1996 en FN-konferens, Habitat II. LÄS MER