Sökning: "ssab analys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ssab analys.

 1. 1. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning – En studie av tillämpningen av GRI G4 bland företag i finansiella sektorn och gruv- och metallsektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Sörby; Mikaela Bjure; [2018-06-29]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Redovisning; Hållbarhet; Global Reporting Initiative; GRI G4; Jämförbarhet; Legitimitet; Intressenter; Isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: GRI G4 är ett principbaserat ramverk som används av företag ochorganisationer i olika branscher och sektorer. Stor flexibilitet i tillämpningen av ramverketriskerar att medföra skillnader i innehåll och struktur i hållbarhetsredovisningen, vilketmotverkar jämförbarhet i hållbarhetsredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap Engagerar

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Viktor Sköld; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Ledarskap; Ledarskapsfilosofi; Människans behov; HR-Metoder; Generation Y; Generation X; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på tre delar skapades ett frågeformulär som användes för att samla in kvalitativ data från fem olika svenska företag. Den kvalitativa datan analyserades och därefter gjordes en komparativ analys för att studera de mönster som kunde urskiljas utifrån företagens karaktär. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialhantering gällande plåtrullar i SSAB:s Stålhamn : En fallstudie på Oxelösunds Hamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Haider Almudhari; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; Lean; coil; steel; harbor; Försörjningskedja; takkran; materialflöde; informationsflöde; automation; kommunikation; rulle; stål; hamn;

  Sammanfattning : Idag befinner sig produktionsföretag under konkurrenskraftiga och snabba förändringar i en global marknad. Det utmanar företag som jobbar med materialtillverkning och distributionsnät på en global nivå till att ständigt förbättra deras verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Datainsamlingssystem för underhåll och kontroll av elkvalitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Marcus Bergstrand; [2017]
  Nyckelord :Elkvalitet; Datainsamlingssystem; Loggsystem;

  Sammanfattning : SSAB i Borlänge ska byta ut deras befintliga loggsystem som övervakar elkvalitet på verkets fem huvudtransformatorer. Loggsystemen ska ersättas med modulära DAQsystem från Iba, vilket är system som redan används i flera av verkets processer. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande arbete på SSAB i Borlänge : Hälsofrämjande processer i arbetslivet och ledarskapets betydelse för medarbetarens hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Karin Björling; Ellinor Lavmo; [2015]
  Nyckelord :Health promotion; Work Environment; Salutogenic perspective; SOC; Resources; Physical; Mental and Psychosocial health; Managers responsibilities; Employees health; Organization; Wellbeing; Profitability; Hälsofrämjande åtgärder; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Salutogent perspektiv; Kasam; Resurser; Fysisk; Psykisk och Psykosocial hälsa; Chefers ansvar; Medarbetares hälsa; Organisation; Välbefinnande; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Problem: Arbetsmiljön är viktig för människors välbefinnande. Hälsofrämjande faktorer antas inte bara styrka individens fysiska och psykiska hälsa, utan även företagets konkurrenskraft och lönsamhet. LÄS MER