Sökning: "stålnacke"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet stålnacke.

 1. 1. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elias Stålnacke; [2021]
  Nyckelord :gestaltning; växtgestaltning; naturlik; plantering; perenner; park; Österplan; Uppsala;

  Sammanfattning : Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. LÄS MER

 2. 2. Informationskunnighet och sökkritik i styrdokument : Om skolbibliotek och digital informationssökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sebastian Stålnacke; Gabriella Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Medie- och informationskunnighet; MIK; informationssökning; digital kompetens; sökkritik; skolbibliotek; skolbiblioteksplan; styrdokument;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the digital media landscape's requirements for information skills as they are reflected in the governing documents regulating activities in school libraries. This is done through a content analysis based on a theoretical framework, derived from Media and Information Literacy (MIL), that examine the existence of central concepts and how they are presented. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med avancerad hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Pohjanen; Erika Stålnacke; [2020]
  Nyckelord :Avancerad hjärtsvikt; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad hjärtsvikt drabbar cirka fem procent av alla som insjuknar med hjärtsvikt och har en hög dödlighet. Personer som insjuknar med avancerad hjärtsvikt kan uppleva begränsningar i det dagliga livet och en påverkan på det psykiska, fysiska och sociala måendet. LÄS MER

 4. 4. Informationsflöde vid användning av multipla tillverkningskanaler : En fallstudie som kartlägger hantering av information mellan original equipment manufacturer och kontraktstillverkare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sofie Stålnacke; Sara Lorén; [2020]
  Nyckelord :Communication; contract manufacturer; information exchange; information flow; lean; OEM; partnership; process owner; Informationsutbyte; informationsflöde; kommunikation; kontraktstillverkare; lean; OEM; partnerskap; processägare;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att kartlägga hantering av information mellan original equipment manufacturer (OEM) och kontraktstillverkare. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar: Vilken information skickas mellan OEM och kontraktstillverkare? Hur skickas information mellan OEM och kontraktstillverkare? Vilka faktorer påverkar informationsutbytet mellan OEM och kontraktstillverkare? Metod – En förstudie genomfördes för att formulera en problemformulering, vilket låg till grund för utformandet av studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. ”Semikolon markerar alltså gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem” : En undersökning av bruket av semikolon i reseskildringar, kåserier och tidningstexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Stålnacke; [2020]
  Nyckelord :semikolon; skiljetecken; interpunktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks bruket av semikolon i reseskildringar, tidningstexter och kåserier. Syftet är att undersöka bruket och se hur semikolon används på olika sätt i texterna och att försöka kategorisera dessa. Tillsammans sträcker sig textmaterialet över perioden 1743–2018. LÄS MER