Sökning: "ståndort"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet ståndort.

 1. 1. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Åsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). LÄS MER

 2. 2. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Wiström Bolding; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; semi-extensiva gröna tak; växtkomposition; ståndort; green roofs; semi-extensive green roofs; planting design;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om semi-extensiva gröna tak. I en tid där förtätning av staden där ofta de gröna miljöerna bebyggs är ett av de vanligare alternativen att lyfta upp en del av de miljöerna på taken. LÄS MER

 3. 3. Växtval för regnbäddar : en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bergenfeldt; [2020]
  Nyckelord :regnbäddar; växtval; dagvattenbädd; dagvatten; ekosystemtjänster; Rosendal;

  Sammanfattning : En av de funktioner grönytor fyller är att ta hand om och infiltrera vatten. När städer i världen växer, ökar mängden hårdgjorda ytor. Det innebär att avrinningen blir större och därmed även mängden dagvatten som behöver tas omhand. På grund av klimatförändringarna förväntas dessutom nederbörden stundtals bli mer intensiv. LÄS MER

 4. 4. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carin Wincent; [2020]
  Nyckelord :naturalistisk plantering; biokol; gröna tak; substrat; ekologi; design; perennplantering; växtbäddsscenario; potentiella växtarter;

  Sammanfattning : Gröna tak kan generera många välbehövda ekosystemtjänster och vara en av lösningarna för att hantera de klimatförändringar vi står inför. De kan också ha en positiv och lugnande inverkan på oss människor i den stressade värld vi lever i. LÄS MER

 5. 5. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hilda Gustafson; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; hund; urban miljö; hårdgjorda ytor; härdigt växtmaterial; pocket park; hälsa; klimatförändringar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Malmö stads hundrastgårdar har alla potential att bli gröna, vackra och stimulerande för hundar att vistas i. Men även vara inbjudande för hundägare att besöka. Som det ser ut idag är det många hundägare som undviker att besöka hundrastgårdarna för att miljön inte är inbjudande. LÄS MER