Sökning: "stöd system"

Visar resultat 11 - 15 av 1265 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 11. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 2. 12. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 3. 13. "De svåraste pedagogiska uppgifterna till de som har minst pedagogisk utbildning" : en kvalitativ studie om elevassistenten som specialpedagogisk insats

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Lindbom; [2020]
  Nyckelord : a school for all ; effort; inclusion; individualized educational plan IEP ; special education; special educational needs; student assistant; Elevassistent; en skola för alla ; inkludering; särskilt stöd; specialpedagogik; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stödinsatsen i form av elevassistent och hur insatsen kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Studien bygger på tidigare forskning kring elevassistentens roll och funktion i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har en kvalitativ ansats där åtgärdsprogram har samlats in och bearbetats med hjälp av dokumentanalys som metod. LÄS MER

 4. 14. Kvinnors erfarenheter av cystostatika behandling vid bröstcancer och deras upplevelser av sjuksköterskans ansvar att lindra lidande : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Andersson; Maylen Borges Aguilera; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Cytostatic treatment; Experiences; Suffering; Nurse-patient relationships; Bröstcancer; Cytostatikabehandling; Erfarenheter; Lidande; Sjuksköterske-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den form av cancer som drabbar flest kvinnor världen över. Dagens behandling med bland annat cytostatika är väldigt tuff och leder till många biverkningar och symtom som påverkar kvinnors livskvalitet negativ och detta kan leda till lidande. Bara i Sverige får cirka 8000 kvinnor en bröstcancerdiagnos per år. LÄS MER

 5. 15. Stroke – en förändrad vardag : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Haris Sahat; [2020]
  Nyckelord :daily living; health; nursing; suffering; transition; hälsa; lidande; livsvärld; omvårdnad; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en vanlig sjukdom och ökar bland personer som är yngre än 65 år. Sjukdomen orsakar en del förändringar vilket gör att patienterna måste anpassa sig till sitt nya liv. Denna anpassning kan de inte göra själva utan är i behov av hjälp av vården. LÄS MER