Sökning: "stödbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet stödbehov.

 1. 1. Upplevelser och stödbehov hos anhöriga som vårdar personer med Alzheimers sjukdom - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Hugosson; Gabriela Valladares; [2019-08-16]
  Nyckelord :Alzheimers; anhöriga; demens; stöd; stödbehov; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag olika typer av demenssjukdomar där Alzheimers sjukdom räknas till den vanligaste och utgör cirka 65–70 procent av alla demenssjukdomar. Ännu finns ingen botande behandling, vilket innebär att Alzheimers sjukdom påverkar den drabbade för resten av livet. LÄS MER

 2. 2. En fråga om uppfattning - En diskursanalys av engelskalärares föreställningar om stöduppdraget kring elever med språkstörning i vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Jawdat Alomari; [2019]
  Nyckelord :Anpassningar; Diskursanalys; Engelsklärare; Kompetensutveckling; Avvikande; Komvux; Språkstörning; Vuxenutbildningen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring elever med stödbehov på grund av språklig sårbarhet i ämnet engelska i vuxenutbildningen, för att utreda vilka mekanismer som påverkar lärares uppfattningar och därmed vilket stöd eleven faktiskt får. Metoden är semistrukturerad intervju där informanten ges möjlighet att utforma öppna svar. LÄS MER

 3. 3. HÄLSAN SPELAR ROLL : En kvalitativ studie av en hälsoutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hysing; [2019]
  Nyckelord :cognitive dysfunction; physical activity; nutrition; behavior change; kognitiv funktionsnedsättning; fysisk aktivitet; hälsosam kost; beteendeförändring;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att förstå och tolka hälsoinformation, och har därmed en ökad risk för att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplevde att delta i en hälsoutbildning om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, samt vilka erfarenheter de fått av utbildningen. LÄS MER

 4. 4. "Det är eleven som är experten på sig själv" En sociologisk studie av Vård- och omsorgsprogrammets stödverksamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Kasha; [2019]
  Nyckelord :Vård- och omsorgsprogrammet; Skolpersonal; Elever; Stödinsatser och Empowerment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I gymnasieskolan är det de yrkesförberedande programmen som förbereder eleverna för yrkeslivet. Vid studier på Vård- och omsorgsprogrammet kan eleverna, efter tilldelad yrkesexamen, arbeta inom bland annat hälso – och sjukvården och äldreomsorgen. Eleverna är eftertraktade på arbetsmarknaden, men det finns ett problem. LÄS MER

 5. 5. Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Gray; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; inkludering; specialpedagogiskt stöd; undervisning; språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gray, Ulrika (2019). Framgångar och motgångar – pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd.. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER