Sökning: "stödforum"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet stödforum.

 1. 1. "Jag har ju hela livet framför mig" : En narrativ studie om unga tjejers berättelser om att leva i en våldsam relation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; våld i nära relationer; unga tjejer; normaliseringsprocess; stödforum; narrativ metod; positioneringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att explorativt undersöka hur unga tjejer i en stödchatt på internet berättar om det våld de upplever eller har upplevt i sin nära relation. Med hjälp av en narrativ metod och teorin om positionering har uppsatsen svarat på vad som är framträdande i unga tjejers berättelser om våld samt hur unga tjejer positionerar sig själva och andra i relation till våldet de upplever i sin nära relation. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av sjukdomsidentiteter : En diskursanalytisk studie om identitetskonstruktion på ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Karolina Aarts; Isabella Andersson; [2018]
  Nyckelord :Identity work; burnout; membership categorization analysis; MCA; online support group; discourse psychology; discourse analysis; Identitetskonstruktion; utmattningssyndrom; utbrändhet; kategoriseringsanalys; stödforum; internet; diskurspsykologi; diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom analyserats i syfte att bidra med ny kunskap om identitetsskapande i interaktion, mellan individer med egen erfarenhet av utmatningssyndrom. Studien har utgått från en diskurspsykologisk inramning och sökt svar på frågeställningarna; I) vilka föreställningar om sjukdomsidentiteter förhandlas fram på ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom? och II) hur konstrueras normalitet inom ramen för de sjukdomsidentiteter som produceras? Analys av medlemskategoriseringar har använts som huvudsakligt analytiskt verktyg vilket syftat till att synliggöra vilka kategorier som gjorts relevanta av forumdeltagarna. LÄS MER

 3. 3. Cancerpatienters erfarenheter av webbaserade stödforum. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Åderman; Malin Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Cancerpatienter; Peer support; Webbaserade stödforum; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerpatienter har ett stort behov av psykosocialt stöd och i takt med den ökade användningen av internet är webbaserade stödforum ett växande fenomen bland cancerpatienter. Syfte: Studiens syfte är att beskriva cancerpatienters erfarenheter av stöd från andra patienter via webbaserade stödforum. LÄS MER