Sökning: "stödfunktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet stödfunktioner.

 1. 1. En förbättrad kundresa med ett CRM-system som möjliggörare : En fallstudie om framgångsfaktorer för en förbättrad relationmellan en försäkringsförmedlare och dess privatkunder urett kundreseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lowe Olsson; [2023]
  Nyckelord :Customer relationship management; CRM; CRM-system; success factors; customer journey; customer satisfaction; customer expectations; communication.;

  Sammanfattning : Att utveckla bra relationer med sina kunder är en avgörande faktor för ett företags framgång. Deinteraktioner med företaget som kunden gör kan ses som en resa där bland annat framgångsfaktorernakommunikation, transparens och intern kompetens är väsentliga för en stor kundnöjdhet. LÄS MER

 2. 2. ÖB beordrar framåt marsch- varför står vi kvar? : Om samspelen mellan linjeorganisation och processer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Olsson; Marcus Wallberg; [2023]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Förändring; Tillväxt; Försvarsmakten; Kultur; Processorientering; Chefer;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces is an organisation that is constantly undergoing changes. The period after the dissolution of the Warsaw Pact means that several defense decisions during the 1990s and early 2000s are enforced with extensive cuts and changed tasks for the organization. LÄS MER

 3. 3. Föräldrarådgivares våldspreventiva arbete i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Elisa Lang Nilsson; Hanna Sundbom; [2023]
  Nyckelord :family center; parental counselor; parental support; violence exposure; violence prevention; familjecentral; föräldrarådgivare; föräldrastöd; våldsprevention; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka föräldrarådgivares upplevelser av möjligheter och begränsningar i sitt arbete med att upptäcka och förebygga våld i familjerna. Detta för att uppmärksamma deras funktion för våldsprevention och bidra med kunskap till det kriminologiska fältet, samt synliggöra utvecklingsmöjligheter, för att förbättra arbetet i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Villkorad syskonkärlek : Om upplevelsen av att växa upp som biologiskt barn i familjehem

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Bergelt; Sara Hägglöf; [2023]
  Nyckelord :Foster home; Foster care; Foster home care; Biological child; Birth child; Foster sibling; Social work; Social child welfare; Social services; Familjehem; Fosterhem; Familjehemsvård; Biologiskt barn; Fosterbarn; Familjehemssyskon; Socialt arbete; Social barnavård; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa idag vuxna biologiska barns erfarenheter och upplevelser av att ha vuxit upp i familjehem samt bidra med kunskap och förståelse kring huruvida samhälleliga stödfunktioner stod i proportion till upplevda behov. Studien utgår från en kvalitativ ansats vars empiri inhämtats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Välkommen hit, välkommen hem : En kvalitativ studie om lärares uppfattning omintroduktionsprocessen på en svensk utlandsskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Davidsson; [2023]
  Nyckelord :introduktion; onboarding; lärare; utlandsrekrytering;

  Sammanfattning : Världen har de senaste decennierna blivit alltmer globaliserad, och både arbetsgivare och arbetstagare kan på grund av detta söka sig utanför sina landsgränser när det gäller att hitta ett passande jobb. Forskning har beskrivit hur viktig introduktionsprocessen är för att en nyanställd på ett effektivt sätt ska bli en produktiv del av verksamheten. LÄS MER