Sökning: "stödinsats"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet stödinsats.

 1. 1. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 2. 2. "En viktig j*vla studie" : En fenomenologisk intervjustudie av hur pedagoger organiserar arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Karlsson; Sandra Berglund; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; samtalsintervju; specialpedagogik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger upplever att processen med barn i behov av särskilt stöd ser ut från ett upptäckande till en eventuell stödinsats och uppföljning. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare och fyra barnskötare på fyra olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Närstående som mist någon i suicid : upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Augustsson; Minna Östman; [2018]
  Nyckelord :Bereaved by suicide; suicide; self-compassion; help-seeking behaviour; support efforts; Närstående; suicid; self-compassion; hjälpsökandebeteende; stödinsatser;

  Sammanfattning : Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har undersökt närståendes upplevelse av samhällets stödinsatser. Det är även få studier som undersökt relationen mellan närståendes grad av self-compassion och hjälpsökandebeteende. LÄS MER

 4. 4. HUR REKTORER FÖRHÅLLER SIG TILL ELEVASSISTENTER SOM YRKESROLL OCH STÖDINSATS. EN KVALITATIV STUDIE OM REKTORERS SYN PÅ ELEVASSISTENTER SOM ARBETAR MED ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Adelsgård; [2018]
  Nyckelord :Elevassistent; elever med särskilda behov; handledning; kommunikation; kompetens; profession; rektor;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där jag har intervjuat fyra rektorer från olika grundskolor för att se deras syn på elevassistenter till elever som är i behov av särskilt stöd. Elevassistenters yrkesroll är ingen profession utan en yrkesroll som skapas när rektorer fattar beslutet att en elev är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER