Sökning: "stödinsats"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet stödinsats.

 1. 1. Vikten av att få rätt anpassad stödinsats i ett lekpedagogiskt arbetssätt : En kvalitativ studie om förskollärare och specialpedagogers syn på stödinsatser för att inkludera barn med lindrig hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jessica Andersson; Anna Rabe Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; play pedagogical approach; support measures; Inkludering; stödinsatser; lekpedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate support measures that preschool teachers and special educators state that they could use, to include children with mild hearing impairment in preschool in a play pedagogical approach. To do this preschool teachers and special educators were provided with a case with questions which they gave answers to in written form. LÄS MER

 2. 2. Studiehandledning som insats för nyanlända elever En intervjustudie om några pedagogers och studiehandledares upplevelse av studiehandledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Engström; Mimmi Olinder; [2020-01-16]
  Nyckelord :Studiehandledning; nyanlända; samverkan; utformning; stödinsats; organisation;

  Sammanfattning : Syfte: studiens syfte är att undersöka hur studiehandledning som insats för nyanlända elever ser ut på fyra högstadieskolor, enligt några pedagoger och studiehandledare som arbetar på skolorna.Teori: studiehandledning på modersmålet är en viktig insats för nyanlända elever i den ordinarie undervisningen, speciellt för högstadieelever. LÄS MER

 3. 3. Skolans arbete med extra anpassningar : Ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Nilsson; John Ericson; Filip Giselsson; [2020]
  Nyckelord :Adhocrati; byråkrati; extra anpassningar; inkludering; likvärdig utbildning; specialpedagogik; Skrtic´s organisationsteori;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 infördes extra anpassningar i Skollagen (2010:800). Med det ålades skolan krav på tidiga stödinsatser då en elev riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i ett eller flera skolämnen. LÄS MER

 4. 4. Interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Wajsman; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; intervention; stödinsats; extra anpassning; särskilt stöd; pedagogiskt verktyg; pedagogisk strategi; fenomenografi; sociokulturell teori; kompensatoriskt perspektiv; kritiskt perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan utformas av speciallärare på gymnasienivå. Datainsamlingen utgick från semistrukturerade intervjuer och metodansatsen var fenomenografisk till upplägget. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassning och särskilt stöd till elever med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Sandström; [2020]
  Nyckelord :samverkan; KASAM; relation; språkligt hinder; studiehandledare; modersmålslärare;

  Sammanfattning : Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig undervisning där skolan ska kompensera för de eventuella hinder som individen kan möta i skolans kontext. Forskningen visar tydligt hur viktigt det är att ta hänsyn till elevens språkliga nivå i skolan. LÄS MER