Sökning: "stödjande samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden stödjande samtal.

 1. 1. Upplevelse av konst i vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Claudia Jonas; [2023]
  Nyckelord :Art; Hospital Environment; Paintings; Patient Experience; Photographs; Fotografier; Konst; Målningar; Patientupplevelse; Sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund   Sjukhusmiljöer karaktäriseras ofta som kalla och opersonliga, med begränsat utrymme för mellanmänskliga möten. En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård där konst kan användas som främjande redskap i mötet med patienten. LÄS MER

 2. 2. “Vi kan inte säga med säkerhet hur många vi möter och inte möter” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer på familjecentralers arbete med att identifiera och hantera våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Boström; Amanda Löfstrand; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; handling violence; alliance; asking questions about violence; report of concern.; Våld i nära relationer; bemötande; allians; att ställa frågor om våld; orosanmälan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kuratorer på familjecentraler arbetar med att identifiera och hantera våld i nära relationer hos mödrar de möter och deras barn. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod. Sex enskilda intervjuer med kuratorer på familjecentraler från fem olika kommuner i Mellansverige genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Pappors delaktighet i samband med barns hälsobesök på BVC : Distriktssköterskans erfarenheter - en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Desiré Borglund; Josefin Kastbom; [2023]
  Nyckelord :Barnavårdscentral; Delaktighet; Distriktssköterska; Erfarenheter; Intervjustudie; Pappor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldraskap och barnuppfostran i Sverige har förbättrats sedan 1980-talet. Barnhälsovården har ett viktigt uppdrag att inkludera och främja båda föräldrarnas delaktighet i föräldraskapet. Pappor har känt sig exkluderade och ovälkomna till BVC. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnadssituationer hos kvinnor med bröstcancer : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Disa Gustafsson; Jamila Mouafik; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; experiences; nursing; nurse; qualitative studies; Bröstcancer; kvalitativa studier; sjuksköterska; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor globalt. Kvinnorna som drabbats har ett stort omvårdnadsbehov som skall tillgodoses av sjuksköterskorna. För att uppfylla en komplett och personcentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskorna tillgodose samtliga delar av kvinnornas behov i vården. LÄS MER

 5. 5. Livsstilsförändringar hos personer med fetma och övervikt : Sjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Hjortstam; Sofia Svedberg; [2023]
  Nyckelord :Livsstilsförändringar; Fetma; Övervikt; Hälsofrämjande arbete; Lidande; Hälsa;

  Sammanfattning : Fetma och övervikt är sjukdomstillstånd som ökar världen över. Med fetma och övervikt ökar risken för flertalet sjukdomar, däribland hjärt-kärlsjukdomar. Fetma och övervikt behandlas främst med energiunderskott där individen själv har stor möjlighet att påverka sin behandling. LÄS MER