Sökning: "stödsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet stödsamtal.

 1. 1. Stödsamtal : En intervjustudie om stödsamtalets innehåll och utformning inom psykiatrisk omvårdnad i öppenvården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Sandra Carlqvist; Linda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Lidande; psykiatri; relation; stödsamtal; vårdande samtal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar frånvaro av forskning kring stödsamtal inom psykiatrisk öppenvård och att dessa kan upplevas som otydliga och utan bestämd utformning. Genom stödsamtal kan patienten erbjudas olika verktyg för att stärka sina egna förmågor. LÄS MER

 2. 2. Råd- och stödsamtal som stöd i föräldraskapet : en kvalitativ studie av föräldrars upplevelser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2023]
  Nyckelord :parenting; parental support; universal support; counselling; early support; föräldraskap; föräldraskapsstöd; universellt stöd; råd- och stödsamtal; förebyggande stöd;

  Sammanfattning : To offer support before problems develop into greater difficulties is an important quality in the social services' work with children and families. An increased focus on early support is addressed in the political debate as a way to hinder children from being recruited into criminal gangs. LÄS MER

 3. 3. Med videolänken som redskap : En kvalitativ studie om kuratorers erfarenheter av att utöva stödsamtal via videosamtal inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Norlander; [2023]
  Nyckelord :Counsellor; Counselling; Videoconferencing; Primary care; Communication; Professional approach; Kurator; Stödsamtal; Videosamtal; Primärvård; Kommunikation; Professionellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om kuratorers erfarenheter av att utöva stödsamtal via videosamtal inom primärvården. Vidare är syftet att öka kunskapen om kuratorernas förhållningssätt till stödsamtal som genomförs via videosamtal. LÄS MER

 4. 4. Krisstöd till anhöriga vid suicid : En kvalitativ intervjustudie med inriktning på professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Veronica Österström; Sofia Wisén; [2023]
  Nyckelord :suicide; bereavement; crisis support; grief; stigmatization; suicide prevention; suicid; efterlevande; krisstöd; sorg; stigmatisering; suicidprevention;

  Sammanfattning : Suicid är ett folkhälsoproblem i Sverige som skapar ett stort lidande hos de anhöriga som blir kvar. De efterlevande drabbas ofta av psykisk ohälsa som genererar ett ökat behov av hjälp och stöd. Syftet med denna studie är att undersöka professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorns stödsamtal : "Vi reser tillsammans. Jag varken går före eller trycker på bakifrån, jag går bredvid dig."

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Adam Nowak; [2023]
  Nyckelord :Counselling; School counselor’s; Students; Children and adolescents; Elementary school; High school; Scope for action; Social work; Student health; Stödsamtal; Skolkuratorer; Elever; Barn och unga; Grundskola; Gymnasiet; Handlingsutrymme; Socialt arbete; Elevhälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer bedriver stödsamtal med elever som går i grundskolan upp till gymnasiet i Stockholm. Ett kvalitativt angreppssätt har använts i forskningen, genom semistrukturerade intervjuer med aktiva skolkuratorer. LÄS MER