Sökning: "stödstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet stödstruktur.

 1. 1. Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Förförståelse; Relationellt perspektiv; Sociokulturell teori; Språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Henriksson Petra (2017). Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt – En kvalitativ intervjuundersökning. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse i grundskolans tidiga år : Undervisningens och lärarens betydelse för en god utveckling av läsförståelse

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Dahl; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; undervisning; undervisningsmetoder och lärarens betydelse.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och en avgörande kompetens för att individen ska kunna fungera i ett kunskapssamhälle som vårt. I PISA-undersökningen från 2012 framkom det att svenska elevers läsförståelse har försämrats markant i jämförelse med tidigare år. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt ledarskap och stödstrukturer : Rektorers och lärares beskrivningar av pedagogiskt ledarskap och stödstrukturer i skolan.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ewa Mölleryd; [2016]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; indirekt pedagogiskt ledarskap; direkt pedagogiskt ledarskap; Scaffolding; stödstruktur; rektor; lärare; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa begreppet pedagogiskt ledarskap utifrån rektorers och lärares beskrivningar samt att bidra med kunskap om vilka stödstrukturer som används i utövandet av pedagogiskt ledarskap. I studien har lärandeteorier utifrån Vygotskijs (1999) teori om den proximala utvecklingszonen (ZPD) och Bruners begrepp Scaffolding (stödstrukturer) sammanförts med beskrivningar av hur pedagogiskt ledarskap utövas. LÄS MER

 4. 4. Lean i kris : Berättelsen om Migrationsverkets leanarbete när krisen kom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emmy Holgersson; Elin Rosenqvist; [2016]
  Nyckelord :Lean; the Swedish Migration Agency; crisis management; public sector; sensemaking; Lean; Migrationsverket; krishantering; offentlig verksamhet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har managementfilosofin Lean Production (Lean) fått ett stort genomslag inom offentliga verksamheter. Lean, som har sitt ursprung i den japanska biltillverkningsindustrin, handlar om att öka värde för kund, effektivisera verksamheten genom atteliminera resursslöseri och arbeta med ständiga förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Mass Ethics : En undersökning om att använda spelserien Mass Effect inom etikundervisningen i religionskunskapen på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Moberg; [2015]
  Nyckelord :teaching; the subject of religion; ethics; normative ethics; ethical models; popular culture; computer games; Mass Effect; upper-secondary school; undervisning; religionskunskap; etik; normativ etik; etiska modeller; populärkultur; dataspel; Mass Effect; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Skolverket menar att populärkultur, däribland dataspel, är användbara verktyg för att nå elevernas livsvärldar i religionskunskapsundervisningen.Den här uppsatsen undersöker den religionsdidaktiska potentialen hos Mass Effect-spelen i gymnasieskolan utifrån följande frågeställningar:Får rätt och fel handling något utrymme i Mass Effect? På vilket sätt? Vad är rätt och fel i spelkontexten?Kan Mass Effect fungera som stödstruktur för att arbeta med stoff och förmågor som är en del av religionskunskapens etikundervisning och i sådana fall på vilket sätt?Spelkontexten utforskas genom en analys av hur spelens Paragon/Renegade-system bedömer olika handlingar. LÄS MER