Sökning: "stötta elever med lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden stötta elever med lässvårigheter.

 1. 1. Fonologisk medvetenhet som redskap för läsinlärning : Didaktiska implikationer och lärares kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrae Ester; Caroline Wenström; [2018]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlärning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att främja elevers fonologiska medvetenhet. LÄS MER

 2. 2. Vad finns det för samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter hos elever?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; Elever; Matematiksvårigheter; Samband;

  Sammanfattning : Den generella uppfattningen är att dyslexi inte ger svårigheter i matematiken, dock säger viss forskning att det finns dyslexirelaterade svårigheter som påverkar matematiken. Syftet med detta arbete är att hitta de samband som finns mellan dyslexi och matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. På väg mot en automatiserad avkodningsförmåga : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Erika Selin; [2018]
  Nyckelord :avkodning; automatisering; lässvårigheter;

  Sammanfattning : I denna studie har sju lärare som undervisar i årskurs 1-3 intervjuats om hur de arbetar för att elever ska ha möjlighet att träna ordavkodning och nå en automatiserad nivå. Ett särskilt fokus sätts på elever som har svårigheter med avkodning. LÄS MER

 4. 4. Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter : Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Dinore Ademi; Nathalie Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :RTI; Lässvårigheter; läsning; kollegialt lärande; motivation; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Läsattityders påverkan på elever med lässvårigheters läsutveckling : En studie om verksamma lärare och speciallärares upplevelser om elever med lässvårigheters läsattityder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Rebecca Levinsson Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Reading difficulties; motivation; reading attitudes; reading instruction; reading development; Lässvårigheter; motivation; läsattityder; läsundervisning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och speciallärare i årskurserna 1–3 upplever att elever med lässvårigheters attityder och motivation till läsning påverkar deras läsutveckling. De forskningsfrågor som besvaras är: Vad upplever informanterna att elevernas attityder och motivation påverkas av?, Hur hanterar informanterna elevernas attityder och motivation till läsning? och på vilket sätt undervisar informanterna eleverna för att utveckla deras attityder och motivation till läsning? Den teoretiska utgångspunkten som studien intog var teorier om läsutveckling baserat på forskning. LÄS MER