Sökning: "stötta elever med lässvårigheter"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade orden stötta elever med lässvårigheter.

 1. 6. Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter : Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Dinore Ademi; Nathalie Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :RTI; Lässvårigheter; läsning; kollegialt lärande; motivation; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. LÄS MER

 2. 7. Läsattityders påverkan på elever med lässvårigheters läsutveckling : En studie om verksamma lärare och speciallärares upplevelser om elever med lässvårigheters läsattityder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Rebecca Levinsson Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Reading difficulties; motivation; reading attitudes; reading instruction; reading development; Lässvårigheter; motivation; läsattityder; läsundervisning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och speciallärare i årskurserna 1–3 upplever att elever med lässvårigheters attityder och motivation till läsning påverkar deras läsutveckling. De forskningsfrågor som besvaras är: Vad upplever informanterna att elevernas attityder och motivation påverkas av?, Hur hanterar informanterna elevernas attityder och motivation till läsning? och på vilket sätt undervisar informanterna eleverna för att utveckla deras attityder och motivation till läsning? Den teoretiska utgångspunkten som studien intog var teorier om läsutveckling baserat på forskning. LÄS MER

 3. 8. Lässvårigheter i skolan : En kvalitativ undersökning av lärares arbete med elever i lässvårigheter i grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Tove Ojala; [2017]
  Nyckelord :Reading disabilities; reading motivation; methods; decoding; reading comprehension; Lässvårigheter; läsmotivation; metoder; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter i svenskämnet samt hur de ser på sambandet mellan lässvårigheter och bristande motivation. Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågorna: Vad anser lärare att begreppet lässvårigheter innebär? Vilka arbetssätt använder lärare för att stödja elever i lässvårigheter i undervisningen? Hur bedömer lärare att elevers motivation i skolan påverkas av elevens lässvårigheter? Studien har ett sociokulturellt perspektiv samt att det relationella perspektivet inom det specialpedagogiska perspektivet finns med då eleven inte ses som problembäraren i studien. LÄS MER

 4. 9. ”Vi jobbar mycket gemensamt” : En kvalitativ studie om hur lärare stöttar elever med lässvårigheter vid matematikinlärning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marika Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Lässvårigheter; matematikundervisning; digitala verktyg; scaffolding; grundskola;

  Sammanfattning : Det är mycket att läsa i matematikundervisningen, mer än vad många tror eller tänker på. Eleverna som har lässvårigheter får därmed svårt att lära i matematiken även om det inte är själva uppgiftlösandet som är problemet. Inom matematik behöver eleverna läsa instruktioner för att veta vad de ska göra med uppgiften. LÄS MER