Sökning: "stöttningsstrategier"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stöttningsstrategier.

 1. 1. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER

 2. 2. Planerade stöttningsstrategier i modersmålsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Afak Mohammed; [2022]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; språknivåer; språkutveckling och planerad stöttning.;

  Sammanfattning : Modersmålsundervisningen i svenska skolor präglas av elever från olika årskurser och med vari-erande erfarenheter i modersmålet. Detta ställer krav på modersmålslärare att kunna hantera olika språknivåer som framträder i ett klassrum där elever med olika erfarenheter undervisas. LÄS MER

 3. 3. Stöttning i undervisning med surfplattor : En analys om stöttning som uppstår i undervisning med hjälp av surfplattor

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerpan Filiz; Wang Jue; [2019]
  Nyckelord :Surfplattor; stöttning; stöttningsstrategier; pedagogers stöttning; förskolan; digitala verktyg; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och analysera stöttning som uppstår vid undervisning med hjälp av surfplattor. Studien använder sig av observationer från fem undervisningstillfällen med barnen som är från ett till fem år gamla, och fem förskollärare på två svenska förskolor. LÄS MER

 4. 4. En berikande utmaning : Lärares röster om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lejla Redzepovic; Anna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Lärare; nyanlända elever; språkinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen, särskilt av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, inte minst för skolan. I takt med den ökade invandringen, ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan och var femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. LÄS MER