Sökning: "stadens gröna närmiljö"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden stadens gröna närmiljö.

 1. 1. Pocket woods : experimentell design på en bostadsgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moni Majer; [2017]
  Nyckelord :stadens gröna närmiljö; vegetationsbyggnad och design; naturlika planteringar;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden ha det anlagts en mängd miniparker som kallas för Pocket parks, som fungerar som gröna oaser i stadsmiljön. Som komplement till detta finns en tanke som att anlägga Pocket-parks i form av Pocket woods, som utformas som skogsbestånd. LÄS MER

 2. 2. Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Eva Molander; Mikaela Wennström; [2016]
  Nyckelord :förtätningens följder; grönstrukturplanering; hälsofrämjande miljöer; utemiljö; sjukhuspark; gestaltningsaspekter; Skånes universitetssjukhus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur förtätning kan komma att påverka grönytor samt grönytors betydelse för människans välbefinnande. Vi har också konkret studerat grönytor vid Skånes Universitetssjukhus, och ger förslag på hur en av dessa grönytor kan vidareutvecklas. LÄS MER

 3. 3. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; [2015]
  Nyckelord :green infrastructure; resilience; urban development; landscape Architecture; Hanoi;

  Sammanfattning : Hanoi, is the capital of the Socialist republic of Vietnam, a developing country in Southeast Asia. Located in the Red river delta, the topography make the city threatened by flooding during the yearly monsoon. LÄS MER