Sökning: "stadsbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet stadsbyggnad.

 1. 1. Barns delaktighet och inflytande i stadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Bjarnevik; Clara Andersson; [2020]
  Nyckelord :BKA; barnkonsekvensanalys; barns perspektiv; barnperspektiv; barns rättigheter; barnkonventionen; barnkonvention; planering; stadsplanering; stadsutveckling; stadsbyggnad; barn; barns; delaktighet; inflytande; planeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att öka och sprida kunskap kring hur nya perspektiv implementeras inom fysisk planering, mer specifikt hur planerare omsätter barns perspektiv. För att undersöka detta har expertintervjuer och en analys av en barnkonsekvensanalys (BKA) genomförts. LÄS MER

 2. 2. Tillsammanshet i Höganäs hamn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Möller; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Idag är en stor del av hushållen i storstäder singelhushåll. Det privata boendet har blivit ett mått på välfärd. I många fall väljer vi de privata boendeformerna av rena bekvämlighetsskäl vilket i längden kan leda till ensamhet. För att motverka ensamheten behöver vi gemenskap i den vardagliga miljön. LÄS MER

 3. 3. Människans beteende och förhållningssätt i utformningen av den fysiska miljön i en "smart stad" -En fallstudie av pilotprojektet Tamarinden, Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Gunnarsson; Hanna Janzon; [2020]
  Nyckelord :Smart stad; medborgare; fysisk planering; Örebro kommun; Tamarinden; samverkan;

  Sammanfattning : I nuläget är 55 procent av jordens befolkning bosatta i städer och statistik visar hur denna siffra förutses stiga till 68 procent till år 2050 (Smart City Sweden, u.å). Dessutom ansvarar städer för 70 procent av världens växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2020). LÄS MER

 4. 4. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Vidén; Sunniva Wejlemark; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; klimatförändringar; designmetod; hållbar stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. LÄS MER

 5. 5. Hur mår den förtätade staden? : En studie om hur utmaningar vid förtätning påverkar välbefinnande i Hagastaden och Liljeholmskajen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anja Ericson; Linn Haglund; [2020]
  Nyckelord :well-being; densification; Hagastaden; Liljeholmskajen;

  Sammanfattning : Förtätning anses vara eftersträvansvärt och hållbart i dagens stadsbyggnad, i och med de fördelar täthet medför, och i Stockholm syns en trend med områden där det byggs både högre och tätare än tidigare. Även om förtätning innebär fördelar medför det flera utmaningar där avvägningar behöver göras mellan olika kvalitéer. LÄS MER