Sökning: "stadsbyggnadskontor"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet stadsbyggnadskontor.

 1. 1. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 2. 2. Vägledning vid renovering av kulturklassade byggnader i Stockholm : Om förändring och förvanskning av folkhemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Kulturhistorisk klassificering; bygglov; byggnader; Stockholm; klassifikation; flerbostadshus; värdering; folkhemsarkitektur.;

  Sammanfattning : Den här rapporten är framtagen åt Skanska Direkt AB i syfte att finna en vägledning för exteriör renovering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholm Stad med fokus på flerbostadshus av folkhemsarkitektur. De utmärkande karaktärsdragen för folkhemsarkitekturen har identifierats för att få en förståelse vad som är viktigt att bevara och därmed kan förvanskas. LÄS MER

 3. 3. Samtidens täta stadsutvecklingsideal i förhållande till skolgårdsplanering : En studie om barns miljö i den täta staden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonas Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Stadsutvecklingsideal; förtätning; urbanisering; friyta; skolgårdar; Boverket; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur dagens stadsbyggnadsutveckling med allt tätare och funktionsblandade städer som ideal har kommit att påverka planeringen av skolgårdar. Studien tar avstamp i den offentliga debatten som på senare tid har uppmärksammat att större städers skolgårdar krymper allt mer i takt att staden förtätas. LÄS MER

 4. 4. Den nya kärnan i en levande stad. -En studie kring stadslivets utmaningar och framtidsutsikter i relation till detaljhandelns utveckling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anders Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Levande stad; stadskärna; trygghet; detaljhandel; attraktiv stadskärna; e-handel.;

  Sammanfattning : Externa handelsområden har varit ett hot mot stadskärnans handel under lång tid. På senare tid har däremot teknologins utveckling skapat e-handeln som snabbt tagit marknadsandelar hos konsumenterna. Utvecklingen antas fortsätta vilket skapar lönsamhetsproblem och butiksdöd för den fysiska detaljhandeln i stadskärnan. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsdialog i stadsutvecklingsprojekt - Att som kommun engagera och kommunicera med ungdomar som målgrupp i samband med stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Elsa Jensen; [2017]
  Nyckelord :Ungdomsdialog; stadsutveckling; kommun; stadsbyggnadskontor; stadsdelsförvaltning; ungdomar; delaktighet; involvering; engagemang; kommunikation; strategi; dialogmetoder; beslutsfattande; effektivitet; utvärdering; medborgardialog;

  Sammanfattning : Studien syftar till att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. LÄS MER