Sökning: "stadsgestaltning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stadsgestaltning.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Stadsnära Norrskensturism : Viktiga parametrar gällande artificiell belysning för utvecklingen av norrskensturism i ett stadsnära läge

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Rasmus Petersson; Rex Tigerstrand; [2020]
  Nyckelord :Northern light; nature-based tourism; artificial light; light pollution; urban tourism; Aurora borealis; Aurora australis; urban design; Norrsken; naturturism; artificiell belysning; ljusföroreningar; stadsnära turism; Aurora borealis; Aurora australis; stadsgestaltning;

  Sammanfattning : Enligt Tillväxtverket (2019) har den totala konsumtionen inom svensk turismnäring ökat med 124% mellan åren 2000–2018. Denna trend kan även utläsas för den svenska naturturismen där en studie från Mittuniversitet (2014) visade att det inom naturturism omsätts ca 3. LÄS MER

 3. 3. Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Södersten; [2016]
  Nyckelord :promenadvänlighet; landskapsarkitektur; fysisk aktivitet; byggd miljö; trafiklugnande åtgärder; Sönder boulevard; hälsa; aktiv transport;

  Sammanfattning : Det står klart att fysisk aktivitet främjar människors hälsa, det är idag välkänt och vetenskapligt etablerat. Det är desto svårare att beskriva vad som påverkar vårt beslut att vara fysiskt aktiva. Den här kandidatuppsatsen gör ett försök. LÄS MER

 4. 4. Urbana kvaliteter i det offentliga rummet : ett analysverktyg för praktiken

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :John Hellman; [2011]
  Nyckelord :förtätning; utemiljö; urban; kvalitet; kvalitée; plats; park; torg; allmän; analysmodell; tillgänglighet; ro; växtlighet; vatten; socialt; kultur; aktivitet; rekreation; landskapsplanering; stadsplanering; stadsgestaltning; miljö; intensifiering;

  Sammanfattning : Malmö riktar in sig på att växa inåt bland annat för att spara den kringliggande rika jordbruksmarken. Under de närmsta 20 åren räknar manmed att denna förtätning kommer att stå för majoriteten av de 100 000 nyainvånare staden förväntar sig att växa med. LÄS MER