Sökning: "stadsplanering hammarby sjöstad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden stadsplanering hammarby sjöstad.

 1. 1. Hållbara städer i praktiken -En jämförande studie mellan Hammarby Sjöstad och Tangshan Bay Eco-city med utgångspunkt i planering utifrån hållbara modeller och hållbart stadsbyggande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Halldin; Elin Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara städer; hållbar planeringsmodell; Hammarby Sjöstad; Tangshan Bay Eco-city; SymbioCity;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan 1987 definierats enligt Brundtlandrapporten "Vår gemensamma framtid" som en utveckling där dagens generations behov tillfredsställs utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling har däremot skapat en diskussion i samhället om vad som ska ingå i tolkningen av begreppet och år 1992 i Rio de Janeiro hölls en konferens där man arbetade fram ett program för en hållbar samhällsutveckling, Agenda 21, ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. LÄS MER

 2. 2. Offentliga mötesplatser - ett verktyg mot boendesegregation? : Stadsplanering för kultur- och fritidsaktiviteter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eleonora Vasi; [2017]
  Nyckelord :Public places; segregation; planning documents; Flemingsberg; Hammarby Sjöstad.; Offentliga mötesplatser; segregation; plandokument; Flemingsberg; Hammarby Sjöstad.;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen utgår från antagandet att offentliga mötesplatser genom boendesegregation kan verka som plattform i syfte att skapa sociala sammanhang och en sammanhållen stad. Vidare antas kultur- och fritidsaktiviteter vara ett redskap på offentliga mötesplatser för att involvera medborgare i gemensamma aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Are residents living in eco-districts environmentally conscious? A case study of environmental attitudes of residents living in the European Green Capital of Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Choi Kan Suen; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; Urbanization; Climate Change; Population Growth; Eco-city; Environmental Attitude; Sustainable Urban Planning; Residents; Stockholm; Sweden; Hammarby Sjöstad; China; India; 可持续发展,城市化,气候变化,人口增长,生态城,环保态度,可持续城市规划,居民,斯德哥尔摩,瑞典,哈马比生态城,中国,印度; Hållbar Utveckling; Urbanisering; Klimatförändring; Befolkningstillväxt; Eko-stad; Miljöattityd; Hållbar Stadsplanering; Invånare; Stockholm; Sverige; Hammarby Sjöstad; Kina; Indien;

  Sammanfattning : With rapid urbanization, climate change and population growth in the 21st century, the development of eco-cities, especially in those fast-growing populated countries such as China and India, is important to minimize human impact on the planet. Nevertheless,  despite that there is a very well-designed eco-city, if residents living in an eco-city are not environmentally conscious, the eco-city is sustainable only in its tangible part – technologies and infrastructure, but not in its intangible part – environmental attitudes and behavioral patterns of residents. LÄS MER

 4. 4. Takgårdar för barn : ett aktuellt stadsbyggnadsproblem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Susanne Bergdahl; [2016]
  Nyckelord :takgårdar; takgårdar för barn; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; barns rörelsefrihet;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagsläget finns ingen gällande lagstiftning som garanterar barns rätt till utemiljö, det finns endast rekommendationer vilka är utfärdade av Boverket. Rekommendationerna specificerar dock inga minimimått för barns friyta. Studier visar att barn som är fysiskt aktiva mår bättre, både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 5. 5. Planeringsprocessens betydelse för att skapa barnvänliga bostadsområden : exemplet Hammarby Sjöstad

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Mariana Becker; [2015]
  Nyckelord :Hammarby Sjöstad; barns utemiljö; barnfamiljer; barnkonsekvensanalys; stadsplanering; skolor; förskolor;

  Sammanfattning : Hammarby Sjöstad i Stockholm utgör en av landets största stadsutbyggnader under de senaste decennierna. På bara tjugo år har en ny stadsdel vuxit fram med snart tjugo tusen invånare, varav många är barnfamiljer. Efterfrågan på bostäder i våra storstäder driver fram snabba planeringsprocesser. LÄS MER