Sökning: "stadsplanering lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden stadsplanering lagstiftning.

 1. 1. Varning för barn! En studie i stadsutveckling genom dialog med barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ebba Nilsson Lövehed; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Barnperspektiv på stadsplanering är inte en modern företeelse, men en väldigt aktuell fråga, inte minst genom att FN:s Barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk lagstiftning. Speciellt Barnkonventionens artikel 12, Om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd, är av värde för detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. BARN I DEN TÄTA STADEN - BARNS UTEMILJÖER I DEN PÅGÅENDE FÖRTÄTNINGEN AV MALMÖ STAD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Holgersson; Elin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; förtätning; grönområde; lek; motion; stadsplanering; utemiljöer; city-planning; child-perspective; densification; exercise; green areas; outdoor environments; play;

  Sammanfattning : Det pågår ett förtätningsarbete i Malmö stad, och i övriga delar av Sverige. Samtidigt har det i media uppmärksammats att det finns en generell oro kring att barn och barns platser i staden glöms bort i stadsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. Flytande städer : Att bygga städer och stadsdelar på vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Esmeralda Andersson; [2018]
  Nyckelord :floating cities; floating constructions; Marinstaden; Ijburg; AquaVilla; Flytande städer; flytande bebyggelse; Marinstaden; Ijburg; AquaVilla;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen och klimatförändringarna är två mycket aktuella frågor i dagens stads- och samhällsplanering. Jordens yta utgörs av cirka 71 % vatten, vilket idag är områden som i mycket låg utsträckning utnyttjas för bebyggelseändamål. LÄS MER

 4. 4. Barn- och äldreperspektiv i svensk stadsplanering : En komparativ studie

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Lundström; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barnvänlig planering; äldreperspektiv; äldrevänlig planering; stadsplanering; befolkningsförändring;

  Sammanfattning : Både i Sverige och i de flesta länder förväntas en befolkningsförändring de kommande åren, med en växande befolkning. Där det framförallt är gruppen barn och gruppen äldre som förväntas växa mest och därmed förväntas gruppen medelålders att minska. LÄS MER

 5. 5. Planera för barn i förtätad stad : En studie av hur barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor kan skapas i samband med stadsförtätning i Eskilstuna kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lovisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :children; densification; outdoor environments; schools; preschools; Eskilstuna; urban planning; barn; förtätning; friytor; utemiljöer; skolor; förskolor; Eskilstuna; stadsplanering;

  Sammanfattning : I och med en växande befolkning och negativ klimatpåverkan går dagens planeringstrend i Sverige mot förtätning som innebär att städer utvecklas genom att ny bebyggelse koncentreras på redan exploaterad mark. Trots att förtätning är förknippat med hållbarhet har denna strategi resulterat i att barns betydelsefulla utemiljöer, såsom skol- och förskolegårdar, tagits i anspråk. LÄS MER