Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 849 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. Barn och ungas delaktighet i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amelia Ahmadi; Farhad Shafaie; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barns delaktighet; stadsplanering; barnkonsekvensanalys;

  Sammanfattning : Barns rättigheter har under senaste decenniet utvecklats och nu läggs det större vikt på att barn och unga ska få uttrycka sig i frågor som berör dem. Inom stadsplanering har aspekter av barns deltagande varit en viktig del i den demokratiska processen men det är sällan barn och unga faktiskt inkluderas i stadsplaneringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk stadsförnyelse? – En kritisk utvärdering av bostadspolitiska beslutsprocesser i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; demokrati; beslutsprocess; inkludering; ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay highlights the increasingly complex decision-making process surrounding urban renewal. The essay critically evaluates Malmö municipality and their implementation of two decision-making models within urban renewal. In particular, the essay highlights the importance of the democratic values inclusion and public accountability. LÄS MER

 3. 3. "Trygghet från dag ett"- Proaktivt agerande i stadsplaneringen : Samverkansprojekt och lärandeprocesser med fokus på att prioritera trygghet utifrån ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linda Högbacka; Johanna Sandelowsky; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; collaboration; safety; spatial planning; Upplevd trygghet; samverkan; trygghet; fysisk planering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om samverkan och samarbete i samhällsplaneringens praktik och upplevd trygghet utifrån fysisk planering. För att kunna skapa trygga samhällen är det nödvändigt att sociala värden får plats i strategisk planering. Genom en intervjustudie studerar vi hur en proaktiv planering kan öka upplevd trygghet. LÄS MER

 4. 4. Upplevda och faktiska avstånd för fotgängare : En flerfallsstudie av stationsnära lägen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Vendela Haddleton; Lisa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Walkability; perceived distances; pedestrian; physical environment; urban planning; Gångvänlighet; upplevda avstånd; fotgängare; fysisk miljö; stadsplanering;

  Sammanfattning : Inom stadsplanering finns idag ett stort fokus på skapandet av gångvänliga städer med godtagbara gångavstånd. En gångvänlig miljö kan förkorta både det upplevda och det faktiska avståndet. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassningars inverkan på jämställdhet : En kvalitativt jämförande textanalys av Stockholms, Göteborgs och Malmös översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Ylva Bech; [2020]
  Nyckelord :gender; climate; adaption; genus; klimat; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks klimatanpassningars eventuella påverkan på jämställdhet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö genom en kvalitativ textanalys av städernas översiktsplaner. Analysen utgår ifrån tre kategorier som identifierats genom närläsning av översiktsplanerna och teorin om genussystemet. LÄS MER