Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 805 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. Finns det en ny hållbar mobilitet? : En undersökande fallstudie om förändringspotentialen hos innovationsprojektet Mo-Bo 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :mobilitetstjänster; hållbara transporter; transformation; disruptiv förändring; stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur och i vilken utsträckning pilotprojektet Mo-Bo 3 kan bidra till en disruptiv förändring av det nuvarande persontransportsystemet. En disruptiv förändring omfattar en åtgärd som bidrar till att drastiskt förändra de riktlinjer och normer som främjar dagens bilanvändande. LÄS MER

 2. 2. Med kulturen som (värdeskapande) hyresgäst. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ida Kjellberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :kultur; demokrati; lokaler; stadsplanering; stadsutvecklingsstrategier; kulturplanering; autenticitet; entreprenörsurbanism; gentrifiering; marknadshyror; culture; democracy; urban development strategies; cultural planning; urban planning; authenticity; entrepreneurial urbanism; gentrification; market rental;

  Sammanfattning : The city of Gothenburg is currently carrying out a major development project, River City (Älvstaden). As a consequence of the development, affordable premises that artists are in need of for practicing cultural activities are disappearing. LÄS MER

 3. 3. Medborgardeltagandets möjligheter och begränsningar vid Stadsplanering : Fallen: Hammarby & Kristiansborg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Viktor Waller; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

  Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kelly Brandt; Julia Waldhagen; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; visionsbilder; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER