Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 1043 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. Grätzltransformation - Implementing the Superblock 2.0

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Katharina Deisting; [2022]
  Nyckelord :Superblock HumanScale Transformation TacticalUrbanism Climateadaptation ; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report published in 2021 shows that global warming and its consequences progress at a rapid rate. (Masson-Delmotte, V. et al. 2021, p. LÄS MER

 2. 2. Pilotstudie av källsorterande avloppslösning : Identifiering av systemlösning för källsorterat avloppsavfall i Sydöstra staden i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Ekblad; [2022]
  Nyckelord :source separating sewage system; urine diversion; anaerobic digestion; wastewater treatment plant; källsorterande avloppssystem; urinsortering; rötning; reningsverk;

  Sammanfattning : Utanför Uppsalas stadskärna planeras det att bygga en ny stadsdel till år 2050, kallad Sydöstra staden. Uppsala kommun vill vara i framkant gällande hållbar stadsplanering och är därför intresserade av att utreda möjligheter till att tillvarata resurser i avloppsvattnet, som ett alternativ till konventionell rening. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. Stadsplaneringens betydelse för segregation i svenska städer - en kartläggning av kommunernas arbete mot segregation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annie Kjellberg; Lisa Chung; [2022]
  Nyckelord :Segregation; stadsplanering; stadsbyggnad; verktyg; kommun; uppföljning; urban design; city planning; municipality; tools; evaluation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Segregation är ett föränderligt tillstånd som är komplext och påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort. Exempelvis är stadsplaneringen en bakomliggande orsak som kan påverkar segregationen i en stad. LÄS MER

 5. 5. Barns och ungas delaktighet i fysiskplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Ivansson; Jonna Ramhult; [2022]
  Nyckelord :Children s perspective; Urban planning; Convention on the Rights of the Child; Child perspective; Participation; Barnperspektiv; Stadsplanering; Barnkonventionen; Fysisk planering; Delaktighet;

  Sammanfattning : En grupp som har svårt att påverka i samhället är barn. Sedan barnkonventionen blev lag 2020har detta kommit att prägla den svenska stadsplaneringen, då lagen säger att barn ska varadelaktiga i beslut som rör dem. LÄS MER