Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 1139 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Nyckelord :barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Sammanfattning : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 2. 2. Är en bra stadsplanering nyckeln till demokrati?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joanna Andsberg; Ellen Wiklund; [2024]
  Nyckelord :Stadsplanering; boendesegregation; demokrati; miljonprogrammet; förtätning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats gör en jämförelse mellan Landskrona och Ystad för att förstå om det finns en korrelation mellan hur kommunernas fysiska stadsplanering är utformad och den lokala demokratin. Uppsatsen skapar ett analysverktyg utifrån demokratiska ideal och boendesegregation för att kunna jämföra och dra slutsatser om stadsplaneringen i förhållande till boendesegregationen och därmed även den lokala demokratin i respektive kommunen. LÄS MER

 3. 3. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER

 4. 4. En knuff i rätt riktning - Enligt vem? : En undersökning om planeringsstrategierna nudging och medborgardeltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Viktoria Nohldén; [2024]
  Nyckelord :Nudging; medborgardeltagande; stadsplanering; mobilitetstjänster; hållbarhetsvandring;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka planeringsstrategierna nudging och medborgardeltagande. Arbetet undersöker hur Uppsala kommun använder sig av nudging i stadsplaneringen för hållbara urbana livsstilar samt hur man kombinerar strategierna genom hållbarhetsvandring som metod. LÄS MER

 5. 5. Städer - sagan om ängens återkomst? : Urbana ängar i svensk stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Louise Margitsdotter; [2024]
  Nyckelord :Urbana ängar; Biologisk mångfald; Hållbar stadsutveckling; Ordning och oordning; Kommunalt arbete;

  Sammanfattning : Ängar har varit betydelsefulla historiskt och än idag bidrar de till både kulturell och ekologisk mångfald. Ängsarealen har dock minskat i Sverige, delvis beroende på städernas framväxt. Däremot har det blivit allt vanligare att inkludera ängar i stadsplaneringen och denna uppsats undersöker svenska kommuners arbete med urbana ängar. LÄS MER