Sökning: "stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade ordet stadsutveckling.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Parkeringsmöjlighet med låsfunktion för privatägda elsparkcyklar i stadsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Haidar Rizaee; [2023]
  Nyckelord :Electric scooter; safe parking; parking possibility; micromobility; locking function; urban development; Elsparkcykel; säker parkering; parkeringsmöjlighet; mikromobilitet; låsfunktion; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes år 2023 och gick ut på att undersöka elsparkcyklar och hur de hanteras. Mer specifikt hur och var de parkeras då det skapade problem för andra på gatorna, för att sedan ta fram en lösning som skapar ordning för ökad säkerhet och trivsel i stadsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Magnusson; Johanna Wolter; [2023]
  Nyckelord :Multifunktionell; dagvatten; förtätning; trivalent design; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning;

  Sammanfattning : Förtätning av våra städer ökar andelen hårdgjord mark och således ökar belastningen på dagens ledningssystem vid kraftiga regn. En lösning är att utnyttja möjligheter till att fördröja dagvattnet genom olika typer av dagvattenanläggningar i staden. LÄS MER

 4. 4. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Espinosa; [2023]
  Nyckelord :trafikinfrastruktur; grönyta; flodnära utveckling; rekreation; stadsutveckling; kulturell hållbarhet; friyta;

  Sammanfattning : I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. LÄS MER

 5. 5. Behöver ytterstaden bli innerstaden för att vara socialt hållbar? : En fallstudie av Husbys utemiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Engel; Emma Ramstedt; [2023]
  Nyckelord :Million Homes Programme; public spaces; outdoor environment; social sustainability; urbanity; Miljonprogrammet; offentliga rum; utemiljö; social hållbarhet; stadsmässighet;

  Sammanfattning : Miljonprogramsområden karaktäriseras i många fall av en enformig bebyggelse, storabostadsgårdar, trafikseparering och mycket grönska. Dessa områden är i behov avupprustning, både invändigt men även i den offentliga miljön. Idag råder ett stadsmässigtideal inom stadsplanering. LÄS MER