Sökning: "stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet stadsutveckling.

 1. 1. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 2. 2. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Dahlström; [2020]
  Nyckelord :temporär; temporär funktion; temporär gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsutveckling; social hållbarhet; underutnyttjade stadsrum; under förändring; urban;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden. LÄS MER

 3. 3. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet och inflytande i stadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Bjarnevik; Clara Andersson; [2020]
  Nyckelord :BKA; barnkonsekvensanalys; barns perspektiv; barnperspektiv; barns rättigheter; barnkonventionen; barnkonvention; planering; stadsplanering; stadsutveckling; stadsbyggnad; barn; barns; delaktighet; inflytande; planeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att öka och sprida kunskap kring hur nya perspektivimplementeras inom fysisk planering, mer specifikt hur planerare omsätter barns perspektiv. För att undersöka detta har expertintervjuer och en analys av en barnkonsekvensanalys (BKA) genomförts. LÄS MER

 5. 5. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Bim Byström; [2020]
  Nyckelord :offentliga rummet; offentliga platser; social integration; segregation; möten; mötesplatser; stadsutveckling; social hållbarhet; Malmö; public space; public places; social integration; segregation; meetings; meeting places; city; social sustainability;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. LÄS MER