Sökning: "staff nurses and survey."

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden staff nurses and survey..

 1. 1. Empatisk utmattning hos intensivvårdssjuksköterskor under en pågående covid-19 pandemi

  Magister-uppsats,

  Författare :Samuel Possnert; Baback Rahmani; [2021-05-10]
  Nyckelord :Empati; empatisk utmattning; covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; medkänsletillfredsställelse; pandemi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Background: The demanding critical care environment exposes critical care nurses to a higher level of stress and the degree of burnout in critical care nurses is higher than other care and nursing staff. Indirect exposure to trauma in these environments coupled with burnout and reduced satisfaction from empathic work can contribute to compassion fatigue with consequences for staff health and patient care. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av kompetens och omvårdnad vid vård av intensivvårdskrävande covid-19 patienter - en webbaserad enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Josefin Karlström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Kvantitativ; enkätstudie; anestesisjuksköterska; intensivvård; covid-19; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: SARS-CoV-2 (Covid-19) is a virus that has caused a worldwide pandemic. The pandemic has led to an increased burden on Sweden's healthcare. The increased workload has contributed to an increased need for hospital's patient capacity and specifically intensive care units in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Diabetessjuksköterskans förbättringsarbete inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Holm; Anette Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; diabetes specialist nurse; improvement work; quality; Diabetessjuksköterska; diabetes mellitus typ 2; förbättringsarbete; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett växande problem i Sverige liksom i övriga världen. Sjukdomen och dess komplikationer orsakar mycket lidande och stora kostnader för samhället. Inom diabetesvården arbetar personalen för att patienter med diabetes ska leva ett gott liv med så lite lidande och komplikationer som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under neonatalperioden enligt vårdpersonal : En enkät- och litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Shamloo-Genberg; Sofia Lange; [2020]
  Nyckelord :Zero separation; Attitudes of healthcare staff; Convention on the Rights of the Child; Neonatal unit; Newborn baby; Nollseparation; Vårdpersonalens inställning; Barnkonventionen; Neonatalavdelning; Nyfött barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurfödda eller sjuka nyfödda barnet som vårdas på neonatalavdelningar utsätts regelbundet för separationer från sina föräldrar trots att forskning visar på en mängd negativa konsekvenser för både barnet och föräldern till följd av separationen. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens inställning till nollseparation och vilka faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under den neonatala perioden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med omvårdnadsåtgärder vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom på särskilt boende : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michelle Stonham; Saga Wahlström; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; nursing measures; person-centered care; qualitative content analysis; demens; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en ökande folksjukdom, att drabbas av demens ger i nio av tio fall beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demens i första hand lindras med omvårdnadsåtgärder. LÄS MER