Sökning: "stamkvistning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stamkvistning.

 1. 1. Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Persson; [2018]
  Nyckelord :urban forestry; skötsel; stadsskog; stadsnära skog; tätortsnära skog; virkeskvalité;

  Sammanfattning : I detta arbete har undersökts om stadens träd kan göras till en mindre kostnad för den kommunala förvaltningen, genom skötsel som ökar virkesintäkterna. Genom att öka andelen stadsträd som skapar netto intäkter skulle kommunerna lättare kunna motivera en ökad mängd träd och skog i stadsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst vid sidan av befintlig väg : Åtgärdsförslag gällande siktröjning längs riksväg 25

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Isabell Nerman; [2018]
  Nyckelord :tree removal; land access; wildlife accidents; siktröjning; siktgallring; markåtkomst; viltolyckor;

  Sammanfattning : Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. LÄS MER

 3. 3. Rotstock av tall : Hur blir den framtida virkeskvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Kristina Alvskog; [2014]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; quality; timber; selection; silviculture; pruning; Pinus sylvestris; kvalitet; timmer; urval; skogsskötsel; stamkvistning;

  Sammanfattning : För tallen finns många alternativa slutanvändningsområden, och kraven på virket varierar. Några egenskaper som har stor betydelse är stamrakhet, grengrovlek, grenvinkel och om det finns sprötkvist eller ej. Kvalitetsförsämringen i Sydsveriges tallskogar kan vara ett allvarligt problem och härör bl.a. LÄS MER

 4. 4. Analys av individinriktad ekskogsskötsel i Blekinge : en metod för tillämpning i ett kontinuitetsskogsbruk?

  L3-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Olle Sjölin; [2009]
  Nyckelord :ek; quercus robur; enskilda träd; frihuggning; diametertillväxt; kontinuitetsskogsbruk;

  Sammanfattning : Ett ökat brukande av skog enligt skötselprinciper som leder till skiktade beståndsstrukturer, en blandad trädslagssammansättning och kontinuerligt skogbeklädd mark har potential att öka den biologiska mångfalden och värdet för rekreation (Emborg m.fl. 2000, Berg m.fl. LÄS MER