Sökning: "standard heating curve"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden standard heating curve.

 1. 1. Development of headspace solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometry method for analysis of volatile organic compounds in board samples : Correlation study between chromatographic data and flavor properties

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Thea Zethelius; [2021]
  Nyckelord :Solid phase microextraction SPME ; method development; volatile organic compounds VOCs ; food contact material FCM ; flavor experience; design of experiment DoE ; multivariate analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work was to develop a headspace solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) method to detect volatile organic compounds (VOCs) in board samples and to statistically investigate potential correlation between chromatographic data and flavor data obtained from a trained panel. The developed method would hopefully serve as a complement to the already established routine analyses at Stora Enso and gain an increased understanding of which VOCs in the board influence its flavor properties. LÄS MER

 2. 2. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
  Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

  Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER

 3. 3. Validation of TEKNOsim 5: Verification Against Different Standards and Building Energy Simulation Tools

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Marwan Y A Abugabbara; [2017]
  Nyckelord :TEKNOsim; Validation; Building energy simulation tools; Thermal indoor environment; BESTEST; ASHRAE; CIBSE; European Standards; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The growth of building energy simulation tools has provided users with a variety of alternatives to model and simulate buildings. The algorithms used in each building energy simulation software are different and range from simple to highly complex. TEKNOsim is a simple design tool based on analytical and empirical algorithms. LÄS MER

 4. 4. Behaviour and structural design of concrete structures exposed to fire

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Annelies De Wit; [2011]
  Nyckelord :Concrete; Fire; Design; Eurocode; Modelling; Review;

  Sammanfattning : Concrete has an excellent intrinsic behaviour when exposed to fire, especially when compared to other building materials. However, its fire resistance should not be taken for granted and a proper structural fire design is certainly necessary. LÄS MER