Sökning: "standardiseringar"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade ordet standardiseringar.

 1. 6. Blockchain technology in food supply chains : A case study of the possibilities and challenges with an implementation of a blockchain technology supported framework for traceability

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Holmberg; Rebecca Åquist; [2018]
  Nyckelord :Food supply chain FSC ; Food safety; Blockchain technology; Traceability; Livsmedelskedja; Livsmedelssäkerhet; Blockkedjeteknik; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Throughout history, the food sector has been accountable for several crises, and as the market gets more global it is difficult to keep control of and trust the information. As a consequence to the food scandals, due to the information asymmetry, the customer awareness is increasing as well as initiatives such as certificates to address the problems. LÄS MER

 2. 7. Ett utvecklande och kunskapsdelnde förättringsarbete i prefabindustrin : med stöd av Lean och Knowledge management

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Johan Björling; Daniel Fransson; [2017]
  Nyckelord :Toyota production system; Lean production; Knowledge management; continuous improvement; standardised work; knowledge sharing; Toyota production system; Lean production; Knowledge management; förbättringsarbete; standardisering; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Syfte: Branschen tampas fortfarande med kvalitetsbrister och har därför börjat uppmärksamma de fördelar som följer med industriellt byggande och standardiserade arbetsprocesser. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare att få ansvara för de arbetsprocesser som de medverkar i, och således bidra till att de förbättrar lösningar och standardiseringar. LÄS MER

 3. 8. Kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindblad; [2015]
  Nyckelord :ventilator; weaning; adverse effects; contraindications; methods; nursing; standards; ventilator; urträning; skadliga effekter; kontraindikationer; metoder; omvårdnad; standardiseringar;

  Sammanfattning : BakgrundVentilatorbehandling kan orsaka lidande i form av bland annat Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) och delirium. Att avsluta behandlingen för tidigt kan också orsaka lidande och därför är tydliga kriterier för att verifiera urträning och extubation, borttagande av ventilatorn och endotrakealtuben är viktiga aspekter i vården och omvårdnaden av patienten. LÄS MER

 4. 9. Anskaffningsprocessens inverkan på leveransprecisionen hos kundorderdrivna företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Johannes Nordin; Ludvig Buebo; [2015]
  Nyckelord :delivery dependability; procurement process; customer order; information; standardization; leveransprecision; anskaffningsprocess; kundorder; information; standardiseringar;

  Sammanfattning : Bakgrund – För kundorderdrivna företag lyfts vikten av att hålla en hög leveransprecision. Avsaknaden av material är något som påverkar leveransprecisionen negativt, genom att förbättra anskaffningsprocessen ökar chanserna till att köpt material inkommer när det efterfrågas. LÄS MER

 5. 10. Implementering av BIM i kalkyleringsskedet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Dan Wallin; Benny Andersson; [2015]
  Nyckelord :BIM; 5D-BIM; calculation work; implementation; BIM; 5D-BIM; kalkyleringsarbete; implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera i vilken utsträckning BIM används ikalkyleringsarbetet, och hur hindren kan övervinnas för att öka implementeringen avBIM i kalkyleringsarbetet.Metod: Vi har använt oss av en litteraturanalys och ett antal kvalitativa intervjuer. LÄS MER