Sökning: "stat"

Visar resultat 1 - 5 av 819 uppsatser innehållade ordet stat.

 1. 1. Politiseringens påverkan på bistånd. En kvantitativ studie om politisering och biståndsimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Pregmark; [2022-02-09]
  Nyckelord :bistånd; politisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan graden av politisering i ett givarland och graden av politisering i mottagarländerna. Undersökningen genomförs med 194 stater med data från OECD (2021) och Quality of government-institutes standard dataset (2021). LÄS MER

 2. 2. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Förvaltning av enskilda vägar med fokus på skogsbygdens vägar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jens Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Enskild väg; gemensamhetsanläggning; förvaltning; båtnadsområde; samordning; samfällighetsförening.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to improve the management of joint facilities and private roads. This was done by identify and investigat different problems connected to the private road organisations, formed through the regulation of joint facility and associations connected to them. LÄS MER

 4. 4. Fördelning av offentlig konst : En analys av kommunala, regionala och statliga arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Sporrong; [2022]
  Nyckelord :Offentlig konst; kommun; region; stat; jämlik fördelning;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar förekomsten av offentlig konst i tre olika områden i Uppsala med avsikt att undersöka skillnader mellan kommun (Svartbäcken), region (Akademiska sjukhuset) och stat (Kåbo). De olika instanserna undersöks i förhållande till det arbete som utförs med offentlig konst, hur de anpassar arbetet efter varandra och konstens placering. LÄS MER

 5. 5. Meningsbärande berättelser om europeisk stormaktstid i 70- och 80-talens historiska läroböcker : En analys av textens struktur med tema maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmy Adamson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har syftet varit att undersöka historieskrivningen och textens struktur i tre olika historiska läroböcker om den europeiska stormaktstiden. Utefter textens narrativa struktur har det varit möjligt att undersöka vilken mening som förmedlas i läroböckerna. LÄS MER