Sökning: "statens institutionsstyrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden statens institutionsstyrelse.

 1. 1. Från relation till allians : Förutsättningar hos anställda inom SiS

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Björn; Camilla Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Relation; Allians; SiS-Statens Institutionsstyrelse; Personal; Värderingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN : En kvalitativ studie med syfte i att bidra till en ökad kunskap för det vägledningsinriktade arbetet inom SiS särskilda ungdomshem och övergången till gymnasiet efter en avslutad placering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tihna Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :SiS ungdomshem; LVU; motivation; handlingshorisont; KASAM; brytpunkter; studie- och yrkesvägledning; skolmisslyckanden;

  Sammanfattning : Varje år placeras drygt 1000 ungdomar på Statens institutionsstyrelse (SiS) särskilda ungdomshem, majoriteten av dessa efter beslut om omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För att tillgodogöra ungdomarnas rätt till utbildning bedriver därför varje ungdomshem sin egen skolverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Det gäller livet : Några flerspråkiga elevers upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet och hur skolgången påverkat dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Sofia Pasma; [2020]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; särskilt ungdomshem; svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att öka kunskapen om några flerspråkiga pojkars upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras påverkan av denna. Studien var kvalitativ och utgick utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 4. 4. En chans till livet? En kvalitativ studie gällande eftervård för klienter som vårdats med stöd av LVM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hannah Lundquist; Daniella Wanner; [2020]
  Nyckelord :aftercare; clients; clients who re-entry; compulsory treatment; motivation; social workers; the care of Substance abusers Special Provisions Act;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka eftervård för klienter som vårdats under Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Detta genom att undersöka avgörande faktorer för utfall av eftervård för klienterna. Vidare ämnar studien att undersöka klienternas motivation till eftervård från socialarbetares perspektiv. LÄS MER

 5. 5. SiS ungdomar- offer och förövare : En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Anna Kling; Ann-Christin Hallinder; [2020]
  Nyckelord :Institutionalization; residential care; secure units; State Institutional Board s special youth homes; youth; newspaper; discourse analysis; Foucault; Institutionsvård; Statens institutionsstyrelse; ungdomar; tidningsartiklar; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att finna framträdande diskurser kring ungdomar som är placerade inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, SiS. Tidningsartiklarna som användes i studien är hämtade från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. LÄS MER