Sökning: "stationsområde"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet stationsområde.

 1. 1. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mathilda Dahlberg; Linnea Nyman; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära industri; funktionsintegration; stationsområde; åtgärdsprogram; utemiljö; entré; grönstruktur; arbetsplats;

  Sammanfattning : Från industrialismens framväxt till idag har industrins roll i staden haft olika betydelse och värde. Från funktionalismens zoneringsprinciper, till dagens idé om återindustrialisering och funktionsintegrering. LÄS MER

 2. 2. Slakthusparken : en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Jändel; Michelle Sundström; [2020]
  Nyckelord :förtätning; grönstruktur; blåstruktur; social hållbarhet; återbruk; postindustriella mijöer; Slakthusområdet; Globen; Enskede gård;

  Sammanfattning : Slakthusområdet i Stockholm är en plats med rik historia som kommer byggas om till följd av Stockholm stads nya planer för området. Nybyggnationen i området innebär att en ny tunnelbanestation byggs mitt i Slakthusområdet och tunnelbanestationerna Globen och Enskede gård stängs av. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakter – för ökad trygghet. En effektstudie gällande implementeringen av ordningsvakter på en "hot spot"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexander Björnlund; Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :SPSS; Kriminalstatistik; Trygghet; Ordningsvakter; Hot spot ;

  Sammanfattning : Debatten kring ordningsvakternas roll gällande trygghetsarbetet i samhället har blivit allt mer aktuell. Fler och fler kommuner ansöker om ordningsvaktsfördordnanden för att patrullera på otrygga platser, trots att detta ligger utanför ordningsvakternas traditionella arbetsområde, samtidigt som deras inflytande på tryggheten står något oklar. LÄS MER

 4. 4. Hållbar kraftförsörjning av signalanläggningar : En undersökning av Roslagsbanans signalsäkerhetsutrustning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leo Strandberg; Zivojin Mirovic; [2018]
  Nyckelord :Roslagsbanan; rectifier; batteries; uninterruptible power supply; power supply; power nails; transients; low pass filters; metal oxide varistor; solar cells; Рослагсбана; исправљач; батерије; непрекидно напајање; напајање; високонапонски шпицеви; транзијенти; ниски пропусни филтер; металоксидни одводник; соларне ћелије; Roslagsbanan; likriktare; batterier; avbrottsfri kraftförsörjning; strömförsörjning; strömspikar; transienter; lågpassfilter; metalloxidvaristor; solceller;

  Sammanfattning : Roslagsbanans signalanläggningar har flera olika lösningar för dess strömförsörjning i form av standarder för batterier och likriktare. Denna lösningsvariation har försvårat för underhållspersonalen att åtgärda de fel som uppstått och därmed fördröjt trafiken, dvs trafikstörningar. LÄS MER

 5. 5. Sverigeförhandlingens externa stationer : Stationernas roll för sina orter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Extern perifer station; externt perifert stationsläge; Sverigeförhandlingen; höghastighetsjärnväg; höghastighetsstation; hållbarhet; socialt hållbarhetsperspektiv; noder; barriärer;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka möjliga sociala effekter som externtlokaliserade stationer längs Sveriges nya höghastighetsjärnväg kan komma att få, dels på respektive externt stationsområde och dels på dessa stationsorter och deras centrum. Uppsatsens syfte och frågeställningar formades kring en diskussion gällande en av höghastighetsjärnvägens stationsorter, där en oro kring dels vilka effekter ett eventuellt externt stationsläge i orten kunde tänkas ha på ortens centrum och centrumhandeln, dels huruvida resenärer skulle vilja ta sig till den nya, externa stationen eller om dessa istället skulle välja andra, kanske mindre miljövänliga transportmedel, som till exempel bil. LÄS MER