Sökning: "statistisk och implicit diskriminering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden statistisk och implicit diskriminering.

  1. 1. Vem betalar mest för frånvaro? : En kvantitativ studie om hur kvinnors och mäns löneutveckling påverkas av olika sorters frånvaro från arbetet inom bank- och finanssektorn

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Julia Andersson; Carl Johan Meyer; [2020]
    Nyckelord :Kvantitativ analys; löneutveckling; jämställdhet; frånvaro; statistisk och implicit diskriminering; signaleffekt.;

    Sammanfattning : Trots att Sverige anses vara ett jämställt land finns det stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessa löneskillnader tycks vara extra stora inom bank-och finansbranschen och kan till viss del förklaras av frånvaroperioder från arbetet då kvinnor tenderar att vara deltidsarbetande, föräldralediga, sjukfrånvarande och frånvarande på grund av VAB i större utsträckning än män. LÄS MER