Sökning: "statlig tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden statlig tjänst.

 1. 1. De föränderliga förväntningarna på skolledarskapet i förhållande till kön -En diskursanalys av skolledarens framställning i statliga offentliga utredningar 1970–2000-tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet har haft till syfte att skildra de föränderliga förväntningarna hos skolledarskapet i statliga offentliga utredningar under 1970–2000-talet. Genom en diskursanalys och tillämpning av genusteoretiska begrepp har det framkommit distinkta förskjutningar i rådande diskurs. LÄS MER

 2. 2. Förbudet mot köp av sexuell tjänst - en kritisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lydia Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Sexköp; Förbudet mot köp av sexuell tjänst; Prostitution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prostitutionen och lagstiftningen kring den har varit och är ett ämne för ständig debatt. När Sverige 1999 införde en kriminalisering som endast riktade sig mot köparen var en sådan lösning den första av sitt slag i världen. LÄS MER

 3. 3. Humankapital i statens tjänst : En fallstudie av Länsstyrelsen Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Antonia Martinsson Hansen; Elin Rosén; [2017]
  Nyckelord :Human capital; subjectivity; psychosocial work environment; public sector; supervisory and administrative authorities; Job Demands-Resources Theory; Humankapital; subjektivitet; psykosocial arbetsmiljö; offentlig sektor; statlig tillsyns- och förvaltningsmyndighet; Job Demands-Resources Theory;

  Sammanfattning : Studien baserades på ett uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen med avgränsning till arbetsbelastning, arbetstakt och måltydlighet. Syftet med studien var att skapa förståelse för förhållandet mellan offentlig sektor som kontext, psykosocial arbetsmiljö och humankapital. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt lärande : En kvalitativ studie om flexibelt lärande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Maja Fredriksson; Gustav Sundström; [2017]
  Nyckelord :Flexible learning; learning environments; skills development; tacit knowledge; e-learning; internship; simulator-based education; learning styles; reflection; Flexibelt lärande; lärmiljöer; kompetensutveckling; tyst kunskap; e-learning; praktik; simulatorbaserad utbildning; lärstilar; reflektion;

  Sammanfattning : Denna studie har sin grund i ett uppdrag från Trafikverket med avsikt att förbättra kompetensutvecklingen inom organisationen. Idag bygger grundutbildningen för operativa tjänster på traditionella teorier kring lärande. LÄS MER

 5. 5. "Sätts skickligheten alltid främst vid tillsättningen av en statlig tjänst?" - En juridisk B-uppsats om förtjänst, skicklighet och könsdiskriminering : PA-programmet, Arbetsrätt B

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Schaffer; Åsa Karlsson; Karin Lirén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER