Sökning: "statliga bidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden statliga bidrag.

 1. 1. Utdelning under en pandemi - har statliga stöd haft någon påverkan?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emily Diez; Rebecka Johansson; [2021-08-23]
  Nyckelord :statliga bidrag; aktieutdelning; Covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under covid-19 pandemin introducerades statliga bidrag som ekonomisk resurs för företag. Företagen som mottagit bidrag beslutade även att ge utdelning för år 2020. Beslutet om utdelning för 2020 orsakade en debatt om användning och distribuering av bidragen. LÄS MER

 2. 2. Föroreningar i alla skikt : Implementering av miljömålet giftfri miljö vid sanering av förorenade områden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tim Licke; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; planering; planeringsarkitektur; arkitektur; samhällsplanering; miljömål; giftfria miljöer; sanering; förorenad mark; förorening; förorenade områden; implementering; Sveriges miljömål; miljökvalitetsmål; stadsomvandling; förtätning; implementeringsteori; PBL; MB; Plan och bygglagen; Miljöbalken;

  Sammanfattning : De svenska miljömålen är framtagna till följd av Agenda 2030 och de globala målen som FN har beslutat om. Miljömålen ska verka som den centrala utgångspunkten i det allmänna arbetet med miljöfrågor i samhället. LÄS MER

 3. 3. Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Leirup; Christian Brams; Alexander Waldo; [2021]
  Nyckelord :Government grants; Generally Accepted Accounting Principles; Covid-19; IAS 20; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Work or Shirk : Finding the optimal enforced effort in activation and evaluating the job stimulus for social benefit recipients, by introducing effective leisure in a labor supply model

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oliver Rosengren; [2021]
  Nyckelord :Labor supply; benefits; social assistance; social benefits; job stimulus; earnings disregard; extensive margin; employment; shirking; effort; Arbetsutbud; bidrag; socialtjänst; ekonomiskt bistånd; socialbidrag; försörjningsstöd; jobbstimulans; ansträngning; sysselsättning; extensiva marginalen;

  Sammanfattning : Social benefits were forecasted to increase by 13 percent to 2022 before the pandemic hit the economy (Prop. 2018/19:1). In the latest forecast it has almost doubled: an increase of 24 percent to 2022 (Prop. 2020/21:1). LÄS MER

 5. 5. Motivation i ideella kulturorganisationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Charlotte Persson; Annelie Henriksson; [2020]
  Nyckelord :ideella organisationer; kultursektorn; motivation; Self-Determination Theory; kultur; civilsamhället; styrelse;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syfte att öka kunskapen om vad som motiverar människor att arbeta i den ideellt avlönade kultursektorn. Uppsatsen fokuserar på ideella organisationer inom kulturområdet som bedrivs med stöd av statliga, kommunala och regionala bidrag och som har avlönad anställd personal. LÄS MER