Sökning: "statliga utredningar"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden statliga utredningar.

 1. 1. Planering för bättre bebyggd miljö i externhandelsområden : En studie om hur framtidens externhandelsområden kan utformas för att bättre möta miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Kalle Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö syftar till att städer ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och att lokalisering av byggnader och anläggningar ska ske på ett miljöanpassat sätt. Samtidigt sker en ökning av externa handelsplatser runt om i Sverige som är beroende av bilburna kunder och som bidrar till en utarmning av stadskärnornas handel. LÄS MER

 2. 2. Ökad kontroll av visselblåsare? En kritisk analys av hur visselblåsning har juridifierats under 2011-2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isa Ekbrand; Viva Tallberg; [2022-01-26]
  Nyckelord :Visselblåsning; Meddelarskydd; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar hjälp från Bacchis What is the Problem Represented to be-ansats för att synliggöra problemrepresentationerna i policydokumenten och applicerar vår teori för att kritisk granska dessa. LÄS MER

 3. 3. Humanitära visum vid asylskäl : En kritisk analys av förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige och dess påverkan på rätten att söka asyl

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennie Rosendal; [2022]
  Nyckelord :humanitarian visas; third-country national; politics; migration; asylum; border control; international law; EU law; the right to have rights; right to leave; right to enter; humanitära visum; tredjelandsmedborgare; politik; migration; asyl; gränskontroller; internationell rätt; EU-rätt; rätten att ha rättigheter; rätten att lämna; rätten att inträda;

  Sammanfattning : Humanitarian visas for asylum purposes have been widely discussed in recent years. With few alternatives at their disposal, refugees are forced to illegal and dangerous routes in their attempts to reach Europe. LÄS MER

 4. 4. Ung och dum - proportionerligt att ignorera? En analys av hur avskaffandet av ungdomsreduktionen för unga myndiga förhåller sig till proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Tell; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Ungdomsreduktion; Straffrabatt; Unga myndiga lagöverträdare; Proportionalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law regarding offenders in the age group 18 to 20 years old, so called juvenile offenders, was changed extensively at the turn of the year. For a long time, Swedish juvenile offenders were subject to differential treatment due to their age, in the form of a reduced sentencing. LÄS MER

 5. 5. Det villkorade könet : En tematisk analys av framställningen av transpersoner i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Selma Korajac; Emelle Bayrak; [2022]
  Nyckelord :transgender; social work; Swedish Government Official Reports; transperson; socialt arbete; Statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : Transpersoner är en grupp som i forskning observerats löpa särskild risk för social utsatthet. Transpersoners levnadsvillkor i relation till den egna könsidentiteten i fråga om sådant som juridisk könstillhörighet och könskorrigerande är något som regleras i lag. LÄS MER