Sökning: "statstjänstemannarätt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet statstjänstemannarätt.

  1. 1. Statlig tjänstetillsättning : State employee appointment

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sebastian Hallberg; [2017]
    Nyckelord :tjänstetillsättning; statlig arbetsrätt; statstjänstemannarätt; arbetsrätt; förvaltningsrätt; myndighetsutövning;

    Sammanfattning : Den statliga arbetsrätten är ett akademiskt eftersatt område och det råder en brist på framställningar som gör ämnet mer överskådligt. Bestämmelserna som reglerar statlig tjänstetillsättning är spridda i ett stort antal författningar hänförliga till flera olika rättsområden. LÄS MER