Sökning: "statsvetenskap textanalys metod"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden statsvetenskap textanalys metod.

 1. 1. Moderaternas vändning i migrationspolitiken : En analys av Moderaternas vändning i migrationspolitiken efter migrationskrisen 2015.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josef Asso; [2020]
  Nyckelord :Political Science; Politics; Migration; Migration policy; Statsvetenskap; Politik; Moderaterna; Alliansen; Migration; Migrationspolitik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Moderaternas förändring sett ut i migrationspolitiken sedan migrationskrisen 2015. Utgångspunkten för att analysera denna förändring kommer att vara hur media skrivit om detta ämne samt hur Alliansens valmanifest från 2014 skiljer sig från Moderaternas valmanifest från 2018. LÄS MER

 2. 2. Stat i världen : En studie av Islamiska staten i förhållande till begreppet stat

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Zophie Lif; [2015]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Islamiska staten; stat; begreppsdefinition; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Titel: Stat i världen – En studie av Islamiska staten i förhållande till begreppet stat  Kurs: Statsvetenskap C, Mittuniversitetet, vårterminen 2015 Författare: Zophie Lif Nyckelord: Statsvetenskap, Islamiska staten, stat, begreppsdefinition, kvalitativ metod Bakgrund Islamiska staten är en av flera islamistiska rörelser som på senare tid vunnit stora politiska och territoriella framgångar. Organisationen utmärker sig genom att göra anspråk på ett världsomspännande kalifat som ska omfatta hela världens muslimska befolkning. LÄS MER

 3. 3. Med möjlighet att binda : Tillkännagivandets funktioner i det svenska parlamentariska systemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Nina Dakwar; [2015]
  Nyckelord :tillkännagivande; parlamentarisk demokrati; konstitutionell praxis; riksdagens skrivelser; regeringens redogörelser; konstitutionsutskottets granskning.;

  Sammanfattning : Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen är ett statsvetenskapligt ämne inom svensk politik som är bristfälligt studerat. Syftet med denna beskrivande studie är att öka kunskapen om tillkännagivandet och vilka funktioner det fyller. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala självstyrelsen : i en föränderlig samhällsorganisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Markus Uddén; [2007]
  Nyckelord :Municipality; self-determination; Democracy; Ansvarskommittén; Kommuner; självstyrelse; demokrati; ansvarskommittén;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att granska kommunernas roll och självstyrelse i en föränderlig samhällsorganisation. Ansvarskommitténs reformförslag till ny samhällsorganisa-tion granskas genom att undersöka tidigare kommunindelningsreformer som genomförts i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Rysskräck i norden? En analys av synen på Ryssland i svensk och finsk media.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Ekblad; Jonas Nyström; [2007]
  Nyckelord :gasledning; parlamentsval; ledare; DN; Hufvudstadsbladet; Höjelid; Ryssland; attributionsteorin; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har rapporterat om den planerade gasledningen genom Östersjön och det ryska parlamentsvalet 2007. I uppsatsen används attributionsteorin för att genomföra en kvalitativ textanalys av ledare i de båda tidningarna. LÄS MER