Sökning: "status boende"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden status boende.

 1. 1. Talerätt för barn. En komparation mellan vårdnadsmål, LUV-mål och brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madelene Bachstätter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; LVU; Lag om särskild företrädare för barn; talerätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children, just like adults, are legal entities according to Swedish law and legislation. This implies they have both rights and obligations to face, which in addition means they also have party capacity. LÄS MER

 2. 2. Måltidsituationer på särskilt boende. : Allmän litteraturöversikt av äldre personers erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eleonora Åberg Tell; Tina Larsson; [2022]
  Nyckelord :Caring; elderly experience; literature review; malnutrition.; Litteraturöversikt; omvårdnad; undernäring; äldres erfarenheter.;

  Sammanfattning : Background: Poor nutritional status is a widespread problem among elderly and can lead to a reduced quality of life and lead to both physical and mental consequences. Causes include poor appetite in elderly people and the lack of motivation and knowledge of the staff in the nursing homes. LÄS MER

 3. 3. Boendesegregation i Geneta : En kvalitativ studie kring upplevelser av att bo i ett område med benämningen ”särskilt utsatt”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; granskapseffekter; socioekonomisk status; etnisk segregation;

  Sammanfattning : Segregation är ett rumsligt begrepp. Utifrån detta handlar denna uppsats om hur segregationen i Södertälje kan appliceras på Geneta. Geneta har av Polismyndigheten fått benämningen som ”ett särskilt utsatt område”. Den tidigare forskningen som gjorts kring segregation är främst baserad på kvantitativa metoder. LÄS MER

 4. 4. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Lotsengård; Fanny Lundberg; [2022]
  Nyckelord :dagvatten; öppen dagvattenanläggning; fördröjning; renin; biologisk mångfald; befintlig dagvattenanläggning;

  Sammanfattning : Dagvattenhanteringen är en aktuell fråga. Vi står inför många utmaningar, där risk finns att den kommer påverkar våra gemensamma tillgångar och intressen framöver. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljöns påverkan på människors hälsa : Hur människors fysiska aktivitet och rörelsemönster påverkas av boendemiljön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Aktiv transport; Fysisk miljö; Hälsa; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur de boende i två socioekonomiskt olika bostadsområden upplevde möjligheterna till fysisk aktivitet, samt hur den fysiska miljön påverkade deras rörelsemönster. De bostadsområden som jämfördes var Luthagen och Gottsunda som skiljer sig från varandra både i avseende till invånarnas inkomst, ohälsotal och stadsnära läge. LÄS MER