Sökning: "status idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden status idrott.

 1. 1. Samband mellan Mental Health Literacy och idrottares psykologiska hälsostatus: : En longitudinell sambandsstudie baserad på idrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Seadra Osdautaj; Jessica Pelmas; [2022]
  Nyckelord :Mental Health Literacy; psychological health and illness; emotional and physical exhaustion; anxiety; depression; muscle dysmorphia; well-being in sports; harmonious and obsessive passion; Mental Health Literacy; psykologisk hälsa och ohälsa; emotionell och fysisk utmattning; ångest; depression; muskeldysmorfi; välbefinnande inom idrott; harmonisk och tvångsmässig passion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Mental Health Literacy (MHL) och psykologisk ohälsa och hälsa via variablerna emotionell och fysisk utmattning, ångest, depression, muskeldysmorfi, välbefinnande inom idrott, harmonisk passion samt tvångsmässig passion. Det specifika syftet var att undersöka om MHL kan predicera psykologiska hälsa och ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Födelsedatumet och dess effekt på fotbollsnivå : En jämförelse mellan akademi- och breddlag i relativa ålderseffekten och socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Daniel Enström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att varje individ ska ha samma möjlighet och förutsättningar är något som det svenska samhället står hårt på, men bakgrundsfaktorer som födelsedatum i form av relative age effect (RAE) och socioekonomisk status (SES) har länge visat sig ha ett visst samband med en individs chans att uppnå framgång i livet, vare sig det är i skolan, idrott eller andra områden. Syftet med den här studien är således att undersöka huruvida dessa två bakgrundsfaktorer har en påverkan på vilken fotbollsnivå en individ har nått inom den svenska ungdomsfotbollen. LÄS MER

 3. 3. Musik är en viktig komponent när detkommer till dansundervisning : En kvalitativ studie om idrottslärares och idrottslärarstudentersperspektiv på dans i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Dance; physical education; student teachers; PE teachers; Dans; idrott och hälsa; idrottslärarstudenter; idrottslärare;

  Sammanfattning : Momentet dans har enligt tidigare forskning inte så hög status i skolan trots att den har en givenplats i läroplanen. Samtidigt visar även forskning på att intresset för dans bland ungdomar ökar.Syftet med studien är att undersöka idrottslärares och idrottslärarstudenters perspektiv påmomentet dans i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitetsnivå och motivation i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Louise Kvarforth; Lámis Wannersten; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Studiens syfte var att undersöka hur fysiskt aktiva elever från olika socioekonomiska områden är under undervisningen i idrott och hälsa (IDH) samt om motivation/tilltro till sin egen förmåga och fysisk aktivitet (FA) på fritiden kan ha ett samband med FA-nivå i ämnet IDH. Detta besvarades genom följande frågeställningar: (1) Finns det skillnader i FA-nivå under IDH undervisningen hos elever från områden med olika socioekonomisk status? (2) Ser skillnaderna i FA-nivå under IDH undervisningen olika ut för flickor och pojkar med olika socioekonomisk status? (3) Har den FA-nivån under IDH undervisningen något samband med motivation/tilltro till sin egen förmåga samt FA på fritiden? Metod: Deltagarna i studien bestod av 116 högstadieungdomar i åldrarna 14-15 år från två skolor placerade i två låga SES områden (64st) och en skola placerad i ett högt SES område (52 st). LÄS MER

 5. 5. Inställning till ämnet idrott och hälsa bland gymnasielärare : En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Dagnell; [2021]
  Nyckelord :inställning; syn; ämne; idrott och hälsa; lärare; gymnasielärare; kvalitativ metod; professionsteori; idrottsämnets historia; elever; status;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilken inställning gymnasielärare har till ämnet idrott och hälsa. Tanken om detta har skapats från de historier som författaren har tagit del av, där lärare i ämnet idrott och hälsa har berättat hur andra lärare har haft en problematisk syn på ämnet och behandlat det därefter. LÄS MER