Sökning: "statutory sustainability reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden statutory sustainability reporting.

 1. 1. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Integrerad hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om vad som påverkar företags val att upprätta sin hållbarhetsredovisning som integrerad eller som från årsredovisningen en avskild rapport

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Vahlberg; Elin Broman; [2020]
  Nyckelord :Integrated Sustainability Reporting; Sustainability Report; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Institutional Theory; Agency Theory; Positive Accounting Theory; Integrerad hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; Institutionell teori; Agentteorin; Positive Accounting Theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för hållbarhetsredovisning är något som har ökat under de senaste åren. Enligt Hållbarhetslagen är det krav på att stora företag i Sverige årligen ska upprätta en hållbarhetsrapport antingen integrerat eller som från årsredovisningen en avskild rapport. LÄS MER

 3. 3. Granskning av hållbarhetsdokument – Kvalitet eller pro forma? : Fallstudie på revisorers perspektiv och granskningens påverkan på icke-professionella investerare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lavett; Michael Sevastik; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Accounting; Sustainability Reporting; Audit; Auditor; Non-professional Investor; Quality; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapporter; Granskning; Revisor; Icke-professionella investerare; Kvalitet;

  Sammanfattning : Hållbarhetdokument har blivit mer vanligt förekommande de senaste åren och nu har hållbarhetsrapporter blivit lagtvingande för organisationer som uppfyller vissa kriterier. De hållbarhetsrapporter som upprättas utefter lagkraven har också ett krav på sig att få ett yttrande, på en begränsad nivå, från en revisor. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgad granskning av hållbarhetsrapporter : Hur skapar revisorn komfort i granskningsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Horn; Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Assurance; comfort theory; sustainability reports; auditor profession; materiality; statutory sustainability reporting; statutory assurance; Granskning; revision som komfort; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; lagstadgad hållbarhetsrapportering; lagstadgad granskning;

  Sammanfattning : I Sveriges Riksdag togs år 2016 ett beslut om lagändring som tvingar stora företag att lämna hållbarhetsrapporter och att låta företagets revisor granska rapporten. Det nya området som revisorer ställs inför, att granska hållbarhetsrapporter enlig lag, är ett outvecklat område där revisorer har lite erfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning : Faktorer till utmaningar som kan uppstå i företags praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Ahlström; Martina Myrén; [2018]
  Nyckelord :legal requirements; challenges; sustainability reports; implementation; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : I årsredovisningslagen (1995:1554) tillkom en ändring (2016:947) som medför att större svenska företag blir tvingade till att upprätta en hållbarhetsredovisning. I en tidigare undersökning framkommer det att nio av tio företag upplever det nya lagkravet som utmanande. LÄS MER