Sökning: "stavning"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet stavning.

 1. 1. Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Elisson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; skrivprocesser; stav- och morfologiska fel; keystroke logging; aphasia; connected writing; writing processes; spelling and morphological errors; keystroke logging;

  Sammanfattning : In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig skriva : En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Lindqvist; Ida Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Writing teaching methods; traditional writing method; reading through writing RtW ; digital tools; year 3; text triangle; Skrivundervisningsmetoder; traditionell skrivundervisning; att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; årskurs 3; texttriangeln;

  Sammanfattning : I dagens skola finns ingen entydig uppfattning om hur den första skrivinlärningen ska ske, med penna och papper eller med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att jämföra elevtexter från årskurs 3 skrivna efter traditionell skrivundervisning och metoden Att skriva sig till läsning (ASL). LÄS MER

 3. 3. Den (inte så) unike Nils Holgersson : En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Nils Holgersson; Laura Fitinghoff; Barnen ifrån Frostmofjället; barnlitteratur; språklig förändring; stavningsreform; verbkongruens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta anses vara. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur lärare motiverar elever att skriva på engelska i grundskolans årskurs 4-6. : En intervjustudie ur ett lärarperspektiv om elevers skrivande i EFL klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Moustafa Finjan; [2021]
  Nyckelord :stöttning; motivation; skrivning; andraspråksinlärning; engelska för yngre åldrar.;

  Sammanfattning : I dagens skola uppvisar många elever svårigheter med att skriva på engelska.Läraren har en viktig roll i elevernas språkutveckling genom att stötta och motivera elevernatill att skriva på engelska. LÄS MER

 5. 5. ”Svårigheterna märks redan när de ska jobba med texter" : Sju mellanstadielärares beskrivning av sitt arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amilia Byström; Sofie Björell; [2021]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; intermediate grades; middle-school teachers; working methods; Läs- och skrivsvårigheter; mellanstadiet; mellanstadielärare; arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter hos elever på mellanstadiet och hur mellanstadielärare uppger att de arbetar med dessa elever. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är kognitiva processer och läsningens fem utvecklingsdimensioner. LÄS MER