Sökning: "stavningssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet stavningssvårigheter.

 1. 1. Stavningssvårigheter och taligenkänning – verktygets påverkan på barns texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Celia Wik; Petter Åström; [2021-08-10]
  Nyckelord :skrivsvårigheter; stavningssvårigheter; assisterande verktyg; taligenkänning; textkvalitet; writing difficulties; spelling difficulties; assistive technology; speech recognition; text quality;

  Sammanfattning : Writing is a complex task that many children struggle with. Spelling difficulties might constrain use and development of high-level skills needed for writing high-quality texts. Speech recognition technology could presumably reduce these constraints for children with spelling difficulties. However, previous research is scarce and inconclusive. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktygs roll för elevers skrivande av ut-texter : En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande till elevers stavning, redigering och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Nyberg; Jennifer Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Digital writing; handwriting; editability; spelling; middle school; motivation; writers.; Digitalt skrivande; skrivande för hand; textredigering; rättstavning; mellanstadiet; motivation; skribenter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och diskuteras forskning om det digitala skrivandet. LÄS MER

 3. 3. "Första delen är att kunna forma bokstäverna så att jag kan skriva det jag vill"-En studie kring främjande faktorer i den tidiga skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Persson; Åsa Nylind Sundin; [2016]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; hinder; kartläggning; skrivprocessen; skrivundervisning; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få förståelse av lärares syn på skrivprocessen, med tyngdpunkt på formsidan, och deras undervisning kring skrivprocessen för att främja alla olika elevers tidiga skrivutveckling. Studien har en kvalitativ ansats med fokus på att synliggöra, analysera och tematisera lärares syn på skrivprocessen och den tidiga skrivundervisningen. LÄS MER

 4. 4. En studie om skrivutveckling med fokus på stavning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Susanna Karlsson Mollner; [2013]
  Nyckelord :: Linguistic consciousness; writing development; spelling; correcting; difficulties in spelling; information-and communication technology; Språklig medvetenhet; skrivutveckling; stavning; rättning; stavningssvårigheter; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how some teachers in the classes 1, 3 and 6 look on the reasons of difficulties in spelling, how they work with the formal side of writing development with focus on spelling and what they think about information- and communication technology influencing the writing development of pupils. The following questions are answered in the study: How is the teaching in to-day´s school regarding the development of writing and spelling? What can the reasons be why pupils spell badly according to the teachers? How can information- and communication technology influence the writing development of pupils? The study is a qualitative study based on half-structured interviews with six teachers from two schools in the classes 1, 3 and 6. LÄS MER

 5. 5. Stavningsförmåga och allografisk förmåga hos vuxna personer med dyslexi : Preklinisk validering av STAVUX och Kasttranskription

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Charlotte Backlund; Emma Lindström; [2010]
  Nyckelord :dyslexia; spelling; spelling test; allographic ability; case transcription; dyslexi; stavning; stavningstest; allografisk förmåga; kasttranskription;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på om STAVUX (stavningstest för vuxna) och Kasttranskription är lämpliga test att använda vid dyslexiutredningar av vuxna, då det idag saknas sådana test som är normerade på personer över 18 år. STAVUX är ett stavningstest som framtogs av Nilsson och Pettersson (2009) och som består av 45 ord och 45 nonord av varierande svårighetsgrad. LÄS MER