Sökning: "stella fjaestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden stella fjaestad.

  1. 1. PATIENTS’ EXPERIENCE OF CARE MEASURES IN VENOUS LEG

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Stella Fjaestad; Moa Lundgren; [2009]
    Nyckelord :venous leg ulcers; nursing care; experience; nurse;

    Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur patienter upplever sitt venösa bensår och dess omvårdnadsåtgärder. Litteraturstudien grundades på metod av Forsberg & Wengström (2003). Tio vetenskapliga kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. LÄS MER